اطلاعیه
 آزمون دوره غیرحضوری بهائیت
 آزمون دوره غیرحضوری " بهائیت " به میزان 24 ساعت،  به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه برگزار گردد.

 جهت دریافت منبع آموزشی دوره فوق به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

 

http://url.qums.ac.ir/jaryanshenasi