اطلاعیه
دوره های آموزشی مدیریت و خانواده به شیوه الکترونیکی
در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و خانواده به شیوه الکترونیکی از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به آدرس: http://Lms.smtc.ac.ir مراجعه فرمائید.