اطلاعیه
برون سپاری بوفه مرکز
در تاریخ 17 مرداد ماه جلسه بازگشایی پاکات استعلام مزایده بوفه مرکز آموزشی درمانی کوثر در دفتر مدیریت برگزار شد .