اطلاعیه
سعید عمویی، سرپرست مدیریت مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین شد
روز 20 مرداد 1395 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی، سعید عمویی را با حفظ پُست و ردیف سازمانی، به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین منصوب کرد.
پیش از ایشان، حسن قاسمی این مسؤولیت را برعهده داشت.