اطلاعیه
آلودگی های بیولوژیکی نقش فعالی در انتقال بیماری ها دارند
آلودگی های بیولوژیکی نقش فعالی در انتقال بیماری ها دارند
آلودگی موجود در محیط بیمارستان نقش  مهمی در ایجاد عفونت های بیمارستانی مرتبط ایفا می کند  که در این بین کنترل آفت های بیولوژیک از اهمیت ودرجه با لایی درا ماکن بیمارستانی بر خوردار است .
آفت بیولوژیک ( سوسری  (سوسک های ) آلمانی ، امریکایی ، ساس  ،کک ، مگس و....) می توانند ناقل مکانیکی برای انتقال میکروارگانیسم ها ویا عضوی فعال در انتقال بیماریها محسوب شوند .
در این راستا طبق برنامه ریزی معین  بیمارستان هرسال در آغاز شروع فعالیت حشرات وجانوران موذی  در فصل بهار اقدام به سم پاشی محیط بیمارستان می کند .طاهره نصیری کارشناس بهداشت محیط مرکز اعلام کرد، سم پاشی به طور معمول در سه نوبت صورت می گیرد که در نوبت اول ودوم کل محیط  بیمارستان  به خصوص انبارها ، آشپزخانه ، رخشویخانه ، تمام بخش های درمان واداری و... انجام می شود ودر نوبت سوم مکان هایی که مشکل داشته باشد به صورت لکه گیری سم پاشی می شود .
نوبت اول سم پاشی بیمارستان در تاریخ 23اردیبهشت  ونوبت دوم آن در تاریخ 16خرداد  انجام گردیده است.  

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir