اطلاعیه
کارگاه ارتباط ومهارتهای ارتباطی در افسردگی وسایکوزهای بعد زایمان در مرکز آموزشی درمانی کوثر برگزار شد

کارگاه ارتباط ومهارتهای ارتباطی در افسردگی وسایکوزهای بعد زایمان در مرکز آموزشی درمانی کوثر برگزار شد

کارگاه ارتباط ومهارتهای ارتباطی در افسردگی وسایکوزهای بعد زایمان در مرکز آموزشی درمانی کوثر در مورخه  13/11/1394ساعت 11:30-9:30 در محل سالن کنفرانس مرکزبا هدف : پزشک، رزیدنت ،پرستار ،ماما، کادر اداری با سخنرانی خانم ها:  احمدی – موسوی – تقی پور برگزار شد . سخنرانی در مورد ارتباط ومهارتهای ارتباطی در افسردگی وسایکوزهای بعد زایمان با ذکر مثال و پرسش و پاسخ انجام شد .