اطلاعیه
کارگاه تشخیص های پرستاری و نحوه ی ارزیابی بیمار و فرایند نویسی در پرستاری و ثبت گزارش در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین برگزار شد

کارگاه تشخیص های پرستاری و نحوه ی ارزیابی بیمار و فرایند نویسی در پرستاری و ثبت گزارش در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین برگزار شد

کارگاه تشخیص های پرستاری و نحوه ی ارزیابی بیمار و فرایند نویسی در پرستاری و ثبت گزارش در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین با هدف گروه  پرستار،ماما در مورخه  08/11/1394ساعت 11:30-8:30 در محل سالن کنفرانس بیمارستان کوثر با سخنرانی خانم ها:  سیف اله زاده – پاشا زاده – طیبی برگزار شد . سخنرانی در مورد تشخیص های پرستاری و نحوه ی ارزیابی بیمار و فرایند نویسی در پرستاری و ثبت گزارش با ذکر مثال و پرسش و پاسخ انجام شد .