اطلاعیه
ارزیابی هورمونها و نحوه انجام و بررسی آنها و بازدید از آزمایشگاه بیمارستان و آموزش نحوه ارزیابی نمونه ها بادستگاه ها

ارزیابی هورمونها و نحوه انجام و بررسی آنها و بازدید از آزمایشگاه  بیمارستان و آموزش نحوه ارزیابی نمونه ها بادستگاه ها

در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین برگزار شد

ارزیابی هورمونها و نحوه انجام و بررسی آنها و بازدید از آزمایشگاه  بیمارستان و آموزش نحوه ارزیابی نمونه ها بادستگاه ها در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین برگزار شد در مورخه  15/11/1394ساعت 11:30-8:30 در محل سالن کنفرانس با هدف گروه  : پزشک، رزیدنت ،پرستار ،ماما با سخنرانی خانم میرزامحمدی ،آقایان عالمی – ذوالقدر برگزار شد . سخنرانی در مورد با ذکر مثال و پرسش و پاسخ انجام شد ./ محمدکشاورزصالح