اطلاعیه
برگزاری کارگاه آتش نشانی و مانور اطفاء حریق در بیمارستان ها در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین برگزار شد

کارگاه آتش نشانی و مانور اطفاء حریق در بیمارستان ها در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین برگزار شد

کارگاه آتش نشانی و مانور اطفاء حریق در بیمارستان ها در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین برگزار شد در مورخه  14/11/1394ساعت 11:30-9:30 در محل سالن کنفرانس با گروه هدف : عمومی با سخنرانی آقای روزبه از آتش نشانی استان برگزار شد . سخنرانی در مورد انواع مواد آتش زا و نحوه جلوگیری و برخورد با آتش با ذکر مثال و پرسش و پاسخ و ا نجام اطفاءحریق و مهار آتش  به صورت عملی  در محوطه بیمارستان  انجام شد