اخبار
اهدا ویلچر توسط خیر محترم

1399/11/6 دوشنبه

با حضور حاج آقای محمد محمدحسینی،خیر محترم یک عدد ویلچر به مرکژ آموزشی و درمانی کوثر قزوین اهدا شد .