اخبار
معرفی مدیر مالی جدید بیمارستان

1399/5/9 پنجشنبه

با حضور زینت بساره مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،فرانک نظامی به عنوان عامل مالی مرکز آموزشی درمانی کوثر معرفی شد .