اخبار
ضد عفونی کردن واحدهای درمانی و اداری

1398/12/11 يكشنبه

امیرضا اکبری نیا مدیر مرکز آموزشی درمانی کوثر گفت :به منظور پیشگیری و ارتقا سطح سلامت  بیماران ،مراجعین وکارکنان ، طرح ضد عفونی کردن محیط های اداری و درمانی در مرکز اموزشی درمانی کوثرشش بار در 24 ساعت انجام می شود.