اخبار
تبریک روز پزشک
حضور مسئولین بیمارستان در بخش ها و تبریک روز پزشک به پزشکان مرکز