اخبار
اهدا یک عدد ویلچر به بخش نوزادان
خانم نغمه تعیم آسا کارشناس پرستاری ساغل در بخش نوزادان جهت رفاه مادران شیرده ،یک عدد ویلچر به بخش هدیه نمودند .