اخبار
اهدا یک عدد ویلچر به بخش نوزادان

1397/3/2 چهارشنبه

خانم نغمه تعیم آسا کارشناس پرستاری ساغل در بخش نوزادان جهت رفاه مادران شیرده ،یک عدد ویلچر به بخش هدیه نمودند .