اخبار اسلایدی
ارزیابی درونی اعتبار بخشی آموزشی، مرکز آموزشی- درمانی کوثر

1397/4/17 يكشنبه

دکتر عزت السادات حاج سید جوادی معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی کوثر گفت :  دکتر پرویز پدیسار معاون آموزشی دانشگاه ودکتر  لیلی یکه فلاح و خانم مریم جمالی کارشناس اموزش معاونت اموزشی سنجه های اعتباربخشی  این مرکز رامورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.

وی افزود در این بازدید محمد رضا ملکی و سعید عمویی رئیس و مدیر وحمیده پاک نیت مدیر گروه زنان و  همچنین سوپروایزر و کارشناس EDU مرکز نیز حضور داشتند .این ارزیابی درونی به منظور ایجاد آمادگی های  لازم  واحد توسعه آموزش بالینی ،برای  بازدیدهای آتی وزارتخانه و کلان منطقه ای برگزار شد.