اخبار اسلایدی
تبریک روز کارمند و بازدید مسئولین مرکز از کارکنان اداری