مزایده ها

مزایده اجاره بوفه بیمارستان کوثر قزوین

مزایده اجاره بوفه بیمارستان کوثر قزوین

بیمارستان کوثر درنظر دارد دوباب اتاق15و36متری خودرا جهت بوفه از طریق مزایده واگذار نماید.لذا از اشخاص واجد شرایط که مایل به شرکت در مزایده میباشند دعوت بعمل می آید برای بازدید وپیشنهاد اجاره بها از تاریخ 15/05/93 لغایت 30/05/93از ساعت 8صبح الی 14عصر به آدرس قزوین خیابان  طالقانی کوچه اداره برق واحد اموراداری مراجه نمایند.

ضمناً برگ اسناد شرکت در مزایده در روز بازدید دراختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

مدیر مرکزآموزشی و درمانی کوثر

 
امتیاز دهی