مدیر امور اداری
 نام ونام خانوادگی :رضا عسگری

آخرین مرتبه علمی: کارشناس ارشد 
محل تحصیل: دانشگاه آزاد قزوین 

آدرس محل کار:قزوین خیابان طالقانی کوی کوثر مرکزآموزشی درمانی کوثر

شماره تلفن محل کار:02833242664

شرح وظایف:

1-  اعمال و اجرای قوانین ، آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح .

2-  تهیه و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری و ابلاغ آنها به ادارات مربوط .

 3- هماهنگی  در اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی - دبیرخانه و اداره حفاظت فیزیکی .

4- رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر ادارات.

 5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .

 6- شرکت درجلسات متشکله حوزه معاونت اداری و مالی مدیران – کمیته استخدام – شورای اداری و مالی و غیره.

 7- تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید.

 8- انجام اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان و تهیه و تنظیم طرح های مربوطه .

 9- برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آنها .

10- نظارت بر اجرای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه کاری و کسرکار و غیره.

11- نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان قسمت مدیریت امور اداری .

12- انجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق .

وظایف و مسوولیتهای رییس اموراداری

   نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسوولیتها و اختیارات واحدهای  تحت سرپرستی .
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • صدور دستورالعملها و ضوابط مربوط
 • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
 • شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی  مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 • تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تایید آن .
 • انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی  مشاغل دولت در مورد  مستخدمین سازمان متبوع  با همکاری واحد کارگزینی .
 • تشریک  مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و ...
 • برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی  سازمان متبوع و اقدام در مورد  تامین این احتیاجات
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 • نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
 • نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور  حکم حقوقی مربوطه
 • همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور  تحقیقاتی  در زمینه شغلی
 • نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسوولین  مربوطه
 • نظارت براجرای  طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب  مورد
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir

1