آلبوم تصاوير
شنبه 14 دي 1398 حضور مسئولین استانی برای تبریک روز پرستار 98
پرستار 5   
1398/10/14 شنبه
پرستار 1   
1398/10/14 شنبه
پرستار 7   
1398/10/14 شنبه
پرستار 12   
1398/10/14 شنبه

پرستار 3   
1398/10/14 شنبه
پرستار 2   
1398/10/14 شنبه
پرستار 6   
1398/10/14 شنبه
پرستار 13   
1398/10/14 شنبه

پرستار 4   
1398/10/14 شنبه
پرستار 14   
1398/10/14 شنبه
پرستار 11   
1398/10/14 شنبه
پرستار 9   
1398/10/14 شنبه

پرستار   
1398/10/14 شنبه
پرستار 8   
1398/10/14 شنبه
پرستار 10   
1398/10/14 شنبه
پرستار 17   
1398/10/14 شنبه