آلبوم تصاوير
سه‌شنبه 4 شهريور 1399 حضور مسئولین در واحدها به مناسبت روز کارمند
کارمند 1   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 12   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 20   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند30   
1399/6/6 پنجشنبه

کارمند 7   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 9   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 19   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند32   
1399/6/6 پنجشنبه

کارمند 6   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 6   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 29   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند31   
1399/6/6 پنجشنبه

کارمند 5   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 13   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 27   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند35   
1399/6/6 پنجشنبه

کارمند 4   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 7   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 26   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند34   
1399/6/6 پنجشنبه

کارمند 2   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 8   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 25   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند36   
1399/6/6 پنجشنبه

کارمند 3   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 10   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 28   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند38   
1399/6/6 پنجشنبه

کارمند 14   
1399/6/4 سه‌شنبه
کارمند 11   
1399/6/4 سه‌شنبه