آلبوم تصاوير
دوشنبه 1 دي 1399 با اهدا لوح تقدیر از زحمات پرستاران تقدیر شد
پرستار 99   
1399/10/1 دوشنبه
پرستار 991   
1399/10/1 دوشنبه
پرستار 994   
1399/10/1 دوشنبه
پرستار 996   
1399/10/1 دوشنبه

پرستار 998   
1399/10/1 دوشنبه
پرستار 99   
1399/10/1 دوشنبه
پرستار 995   
1399/10/1 دوشنبه
پرستار 993   
1399/10/1 دوشنبه

پرستار 992   
1399/10/1 دوشنبه
پرستار 997   
1399/10/1 دوشنبه