آلبوم تصاوير
سه‌شنبه 25 دي 1397 جشن روز پرستار در دفتر پرستاری بیمارستان کوثر
دفتر9   
1397/10/25 سه‌شنبه
دفتر6   
1397/10/25 سه‌شنبه
دفتر8   
1397/10/25 سه‌شنبه
دفتر4   
1397/10/25 سه‌شنبه

دفتر3   
1397/10/25 سه‌شنبه
دفتر   
1397/10/25 سه‌شنبه
دفتر5   
1397/10/25 سه‌شنبه
دفتر10   
1397/10/25 سه‌شنبه

دفتر2   
1397/10/25 سه‌شنبه
دفتر7   
1397/10/25 سه‌شنبه
دفتر1   
1397/10/25 سه‌شنبه