آلبوم تصاوير
پنجشنبه 12 بهمن 1396 جشن روز پرستار و تقدیر از بازنسشتگان سال 96
جشن 9   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 6   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 20   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 19   
1396/11/12 پنجشنبه

جشن 3   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 8   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 13   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 16   
1396/11/12 پنجشنبه

جشن   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 5   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 12   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 15   
1396/11/12 پنجشنبه

جشن 4   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 2   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 11   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 14   
1396/11/12 پنجشنبه

جشن 7   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 1   
1396/11/12 پنجشنبه
جشن 18   
1396/11/12 پنجشنبه