آلبوم تصاوير
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396 روزیکشنبه 11 اردیبهشت ماه همزمان باروز جهانی کار و کارگر با حضور مسئولین مرکز آموزشی درمانی
عبادت هفتاد جزء است که بهترین آن ،کوشش در به دست آوردن مال حلال است . (رسول اکرم صلی الله علیه و اله)
دست هایت که ایینه تلاش روزگارند،پر برکت باد .
 توان دست هایت را می ستایم ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش .
روزیکشنبه 11 اردیبهشت ماه همزمان باروز جهانی کار و کارگر با حضور مسئولین مرکز آموزشی درمانی  در بخش ها و واحدها گرامی داشته شد و زحمات همکاران  را ارج نهادند.