شرح وظایف مسئول کارگزینی

 تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل : پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق ،مرخصی، ارتقاء گروه، مأموریت،اضافه کاری و تنبیه و تشویق و نظیرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 تهیه احکام پرسنلی
 بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی
 آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل
 تهیه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماری و گزارشهایی که از سوی مسئولین مربوطه میشود
 پیش بینی و تهیه احتیاجات پرسنل
 شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
 انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان
 پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه
 پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان ( استخدامی ، جدید الورود طرح لایحه و پیام آوران بهداشت )
 امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ضریب
k
 انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند
 آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال
 اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان دسته های بهداشتی درمانی و همچنین مدیران و مشاوران ستادی
 تشکیل کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره و پیگیری مصوبات کمیته
 انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان
 تهیه و تکمیل برگه های تخصیص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغیر عنوان
 اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکییل کمیته های مربوطه
 انجام امر مربوطه به گزینش کارکنان
 کنترل ورود و خروج پرسنل
 بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل
 نظارت بر رعایت شئونات اسلامی در محیط کار
 اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربطه
 پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی
 انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد
 انجام سایر امور ارجاعی

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir