محتوای صفحه داخلی

شرح وظایف واحد کارگزینی

1- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل : پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق ،مرخصی، ارتقاء گروه، مأموریت،اضافه کاری و تنبیه و تشویق و نظیرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط.
2- تهیه احکام پرسنلی
3- بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی
4- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل
5- تهیه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماری و گزارشهایی که از سوی مسئولین مربوطه میشود
6- پیش بینی و تهیه احتیاجات پرسنل
7- شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
8- انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان
9- پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه
10- پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان ( استخدامی ، جدید الورود طرح لایحه و پیام آوران بهداشت )
11- امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ضریب
k
12- انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند
13- آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال
14- اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان دسته های بهداشتی درمانی و همچنین مدیران و مشاوران ستادی
15- تشکیل کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره و پیگیری مصوبات کمیته
16- انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان
17- تهیه و تکمیل برگه های تخصیص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغیر عنوان
18- اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکییل کمیته های مربوطه
19- انجام امر مربوطه به گزینش کارکنان
20- کنترل ورود و خروج پرسنل
21- بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل
22- نظارت بر رعایت شئونات اسلامی در محیط کار
23- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
24- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربطه
25- پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی
26- انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد
27- انجام سایر امور ارجاعی

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir

فايلها
شرح وظايف واحد کارگزيني.docx 16.816 KB
شرح وظايف واحد کارگزيني.pdf 130.038 KB