شرح وظایف مسئول امورمالی
نام و نام خانوادگی : مریم امینی 
سمت : مدیرمالی مرکز
 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد  
رشته تحصیلی : حسابداری
لینک رزومه و سوابق فردی به سامانه پژوهش دانشگاهresearch.qums.ac.ir
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه @qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم : 02833242450          داخلی 264و238 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
 
            

 
                                                              
وظایف واحد امور مالی:  
تهیه وتدوین صورتهای مالی بیمارستان از طریق نظارت برعملیات مالی ومحاسباتی وتنظیم حسابها                                  
هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ وحراست دفاتر مالی                               
نظارت برنحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی در قالب فصل و برنامه و مرکز هزینه                                              
تبادل اطلاعات مالی بیمارستان حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی                                                         
نگهداری وتحویل وتحول وجوه سپرده ها                                                           
نظارت بر درآمدهای موسه وثبت به موقه آنها در دفاتر مالی                                                                        
پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنلی                                                              
شناسایی و نگهداری حساب مقداری وریالی اموال و ماشین آلات ودارایی های بیمارستان                                           
واحدترخیص:                                                                    
مسئول ترخیص : حسن حبیبی                                                                     
کارشناسان ترخیص: حمزه رفیعی _ محمود بخشیان                                                                   
وظایف واحد ترخیص:                                                                                                          
کنترل پرونده های بیماران قبل از ترخیص به لحاظ کامل بودن مدارک ورفع نواقص موجود    
تهیه صورتحساب و محاسبه پرونده بیمار                                                                 
صدور فیش پرداختی و برگه خروج بیمار                                                            
کنترل قبوض مرجوعی واسترداد وجه آن به بیمار                                                             
نظارت برحسن اجرای برنامه HIS   
آنالیز و محاسبه کارانه و تهیه لیست کارانه جهت پرداخت  
واحد مالی و حسابداری بیمارستان کوثر قزوین   
کارشناسان مالی : نرجس خاتون غلامی ، مریم اسپرورینی و سکینه فتوحی  


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir