محتوای صفحه داخلی

آزمایشگاه:

آزمایشگاه این مرکزدارای بخشهای مختلف به شرح ذیل می باشد:
 پذیرش
همان گونه که از نام بخش پیدا است  در این واحد نسخه بیماران مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه امکان و شرایطانجام تست های مورد نظر وجود داشته باشد پذیرش رایانه ای نسخه ها بر اساس تعرفه های جاری طبق قراردادهای منعقد با سازمان های بیمه انجام می شود. از آنجایی که شرایط بیماران قبل از نمونه گیری حائز اهمیت می باشد, از مراجعین محترم خواهشمندیم همکاری کامل را با مسئولین پذیرش به منظور پاسخ گویی به سوالات مربوطه به عمل آورند.
جوابدهی
نتایج آزمایشات انجام شده, پس از تائید مسئول هر بخش تحویل مسئول جوابدهی می گردد و این نتایج وارد نرم افزار مخصوص شده, از جواب ها چاپ گرفته می شود. در نهایت پس از تائید مسئول فنی  به بیماران ذیربط در کمترین زمان ممکن ارائه می شود .
 نمونه گیری
نمونه گیری در هر آزمایشگاه یکی از مهمترین بخشهاست, بطوری که نمونه مناسب با کیفیت جوابدهی ارتباط مستقیم دارد.در این آزمایشگاه نمونه گیری توسط پرسنلی کاملاٌ مجرب و کارآزموده در بخش خونگیری صورت می پذیرد و همه سعیمابر این است که بتوانیم با کمترین درد بهترین خونگیری را در کمترن زمان ممکن به انجام برسانیم. 
 بیوشیمی خون
در این بخش که یکی از مهمترین و فعالترین بخش های هر آزمایشگاه پزشکی می باشدو مجموعه متنوعی از آزمایشات انجام می گیرد.
 مانند: 
آزمایشات قند ,اوره ,چربی خون ,آنزیم های کبدی و قلبی, سدیم, پتاسیم,آهن و...
لازم به ذکر است که آزمایشگاه کلینیکال مرکز پزشکی درمانی کوثر مجهزبه دستگاه اتوانالایزر سلکترا-Eمی باشد.  با این دستگاه طیف وسیعی از تستهای تخصصی بیوشیمی  را در زمان بسیار کوتاهی به انجام می رسد.
 آنالیز ادرار
در این بخش نمونه های ادرار از نظر خواص مختلف فیزیکی و شیمیایی و ظاهری به صورت ماکروسکپی , میکروسکپی بیوشیمیایی مورد بررسی قرار می گیرند.
 انگل شناسی
در این بخش نمونه های مدفوع بیماران به صورت میکروسکپی از نظر انواع انگل های کرمی و تک یاخته ای ,خون مخفی مورد بررسی قرار می گیرند.
 هورمون
این بخش نیز یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده  از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر، تعدادی از آزمایشات  هورمونی با روش ELISA انجام می شود.
 هماتولوژی و انعقاد
 در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید ,قرمز , پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهت تشخیص انواع کم خونی (آنمی) و سرطان های خون توسط دستگاه سل کانتر Sysmex KX21 و نیز بررسی میکروسکپی سلول ها,شیستوسیت ,انگل های خونی(مالاریاوبورلیا)مورد سنجش قرار می گیرند. در این بخش اندازه گیری سرعت رسوب گلبولهای قرمز ( ESR ) توسط دستگاه تمام خودکار انجام می شود.همچنین آزمایش Reticدراین بخش انجام می شود.
  سرولوژی
در این بخش آزمایشاتی نظیر CRP, ASO, RF, Wright, Widal و ... جهت بررسی بیماری هایی از قبیل: تب مالت, حصبه, سیفلیس, روماتیسم  قلبی و ... انجام می شود.
 میکروب شناسی
در این بخش که یکی از مهمترین بخشهای آزمایشگاههاست، انواع نمونه های ادرار ,مدفوع ,خون , ترشحات واژن , مجرا , بینی و گلو و... از نظر وجود انواع باکتری ها به صورت بررسی میکروسکپی و انجام کشت ومحیط های افتراقی مورد بررسی قرار می گیرند.
کنترل کیفی
آزمایشگاه کلینیکال مرکز پزشکی درمانی کوثر به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده, به طور منظم در برنامه های کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه رفرانس و انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی ونیز کنترل داخلی توسط مسئول فنی شرکت نموده است و موفق به دریافت گواهی دوره 1، 2در سال 1387 گردیده است.
ویژگی منحصر به فرد این واحد:
بنا به درخواست پزشکان محترم کلیه تستهای اورژانسی و اکثر تست های غیر اورژانسی در کمتر از 1.5 ساعت انجام می شود.
پاتولوژی:
دربخش پاتولوژی کلیه نمونه های پذیرش شده توسط پاتولوژیست مربوطه از نظر gross pathology بررسی می گردد. سپس جهت بررسی میکروسکوپی از مناطقی که احتمال وجود پاتولوژی در بافت وجود دارد ، نمونه برداری صورت می گیرد .نمونه پس از قرار گرفتن در دستگاه پرسسور بافتی به مدت 17 ساعت ، توسط تکنسین بخش پاتولوژی بلوک گیری می گردد . از بلوکهای پارافینه توسط میکروتوم برشهای 5-4 میکرونی بروی لام تهیه شده و با استفاده از تکنیک H&E  رنگ آمیزی انجام و پس از خشک شدن مونته می شود .در نهایت لامها توسط متخصص پاتولوژیی بررسی ، جواب آن به صورت کتبی گزارش می شودو  منشی بخش اقدام به تایپ جوابهای آماده می نماید.
نمونه های سیتولوژی فرستاده شده در ابتدا ثبت و شماره گذاری می گردد خصوصیت فیزیکی و حجم نمونه ها یادداشت می شود .سپس نمونه ها فیکس شده در الکل ، سانتریفیوژ شده و لام تهیه می شود.لامها با تکنیک پاپ و گیمسا رنگ آمیزی می شود . در مورد نمونه های پاپ اسمیر ، لامها حاوی نمونه و فیکس شده به آزمایشگاه تحویل می گردد . پس از بررسی توسط پاتولوژیست گزارش تهیه شده وجهت تایپ به منشی بخش تحویل می گردد .

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir