محتوای صفحه داخلی

رئیس بخش : خانم دکتر مونا صادق زادگان دکترداروساز 
 
مسئول بخش:  خانم دکتر مونا صادق زادگان دکترداروساز
 
تلفن تماس : 76-2236374و82-2236380داخلی 215

لیست دارویی مذکور در اردیبهشت 93 با توجه به درخواست مجدد مسوولین بخش و پزشکان متخصص مرکز مورد بازبینی قرار گرفت  و تعدادی اقلام دارویی به آن افزوده شد. درر صورت ایجاد هر گونه تغییردر این لیست موضوع در کمیته دارو درمان که هر 3 ماه یکبار تشکیل می شود ,بررسی و پس از آن با تایید اعضا کمیته تغییر  صورت خواهد گرفت.لیست فرمولاری بیمارستان براساس NFI  ایران بوده و در آن دارو ها براساس دسته دارویی و شکل دارویی موجود در بیمارستان آورده شده است.


 

-ATROPINE                                                         Injection:0.5 mg/ml

-CHARCOAL ACTIVATED                                 Power For suspension:50mg

 

-CHOLORPHENIRAMINE                                 Amp:10mg/ml

-CLEMASTINE                                                   Amp:1mg/ml(2ml)

-PROMETAZINE                                               Amp:25mg/ml,Syrup:5mg/5ml

-DIPHENHYDRAMINE                                     Syrup:12.5mg/5ml

 

AMINOGLYCOSIDES

-AMIKACIN                                                  Amp:100mg/2ml,500mg/2ml

-GENTAMICIN                                             Amp:20mg/2ml,80mg/2ml

ANTIFUNGALS

-AMPHOTERICIN B                                                                

-CLOTRIMAZOLE                                          Topical Cream:1%

-KETOCONAZOLE                                         Topical Cream:2%

-NYSTATIN                                                 For Suspention DROP:10000U/ml

CEPHALOSPORINES

-CEPHALEXIN                                                Cap:500mg, For Oral Suspension:125mg

-CEFAZOLIN                                                   Powder For Injection:1gr

-CEFEPIME                                                    Powder For Injection:500mg

-CEFEXIME                                                      Tablet:400 mg,Powder For Suspension:100 mg/ml         

-CEFOTAXIME                                                  Powder For Injection:500mg

-CEFTAZIDIME                                              Powder For Injection:500mg,1gr

-CEFTRIAXONE                                               Powder For Injection:1gr

CHORARAMPHENICOL              Powder For Injection:1gr

CIPROFLOXACIN                         Infusion:200mg/100ml

CLINDAMYCIN                            Injection:300mg/2ml

CO-TRIMAXAZOLE                    Injection:sulfamethoxazole  400mg+trimethoprime80mg/5ml

MACROLIDES

-AZITROMYCIN                                            Cap:250mg

-ERYTHROMYCIN                                         Film Coated Tablet:400 mg

CARBAPENEM

-IMIPENEM                                                      Powder For Injection:250 mg, 500mg

-MEROPENEM                                                Powder For Injection:500mg

METRONIDAZOLE                          Infusion:500mg/100ml,Tablet:250 mg

NITROFURANTOIN                     Scored Tablet:100mg

PENICILLINS

-AMPICILLIN                                              Cap:500mg,For injection:250mg,1gr

-CLOXACILLIN                                             Cap:500mg, INJECTION:250MG

-CO-AMOXICLAVE                                   Tab:625mg

-PENICILLIN-G                                        Powder For Injection:5000000units

-PIPERACILLIN–TAZOBACTAM        Powder For Injection:Piperacillin 2gr,Tazobactam250mg 

TETRACYCLINES

-DOXYCYCLINE                                         Cap:100mg

VANCOMYCIN                                 Powder For Injection:500mg

-BLEOMYCIN                                                Injection:15U

-CAPECITABIN                                             Tablet:500mg

-CARBOPLATIN                                           Injection:50mg/5ml, 150mg

-CISPLATIN                                                  For Infusion:10mg,50mg

-CYCLOPHOSPHAMIDE                            Injection:200mg,500mg

-CYTARABINE                                             Powder For Injection:1gr

-DACTINOMYCIN                                      Injection:0.5mg

-DAUNORUBICIN                                     Injection:20mg

-DOCETAXOL                                             Injectin:20mg,80mg

-DOXORUBICIN                                        Injection:10mg,50mg

-DACARBAZINE                                       Injection:100mg,200mg,500mg

-EPIRUBICIN                                            Injection:10mg,50mg

-ETOPSIDE                                               Injection:20mg/ml(5ml)

-FLOUROUCIL                                         Injection:250mg,1gr

-GEMCITABINE                                       Powder For Injection:200mg,1gr

-IFOSFAMIDE                                         Injection:1gr

-IRINOTECAN                                         Injection:100mg

-LETROZOLE                                         Tablet:2.5mg

-LOMUSTIN                                         Cap:40mg

-MESNA                                               Injection:400mg/4ml

-METHOTREXATE                               Injection:50mg

-MITOMYCIN                                     Powder For Injection:2mg

-OXlIPLATIN                                        Injection:50mg/10ml,100mg/20ml

-PROCARBAZINE                        Cap:50mg

-PACLITAXEL                             Injection:30mg/5ml,300mg/50ml

-RITOXIMAB                               Injection:100mg/10ml,500mg/50ml

-TRASTUZUMAB                        Powder For Injection:150mg,440mg

-VINBLASTIN                              Injection:10mg

-VINCRISTINE                            Injection:1mg/1ml

-VINORELBINE                          Injection:10mg,50mg

- ZOLEDRONIC ACID                Injection:4mg/5ml

 

-POVIDONE IODINE

                                                  Topical Solution:105(250ml,1000ml,3.8lit)

                                                 Vaginal gel:10%

                                               Surgical  Scrub:7.5%(1000ml,3.8lit)

-

 

BIPERIDIN                            Injection:5mg/ml

-DOBUTAMINE                   For Infusion:12.5mg/ml    

-DOPAMINE                       Injection:200mg/5ml

-EPHEDRINE                       Injection:50mg/ml            

-EPINEPHRINE                  Injection:1mg/10ml          

-NEOSTIGMINE                Injectin:2.5mg/ml      

-NOREPINEPHRINE         Injection:0.1%   

 

-ALBUMINE                      Infusion:20%(50ml)

-CLOPIDEGROL                Tablet:75mg

-FILGRASTIME                    Injection:300mcg/ml

-ENOXAPORIN                  Injection:40mg/ml,60mg/ml 

-DESMOPRESSIN ACETATE   Nasal Spray:10mcg/dose     

-GELATIN MODIFIED         Infusion:(GELATIN SUCCINYLATE 30MG,NACL 4.51G,CACL2 0.21G)/1LIT         

-HEPARIN                            Injection:5000U/ML,5000U/ML(5ML)

-IRON                                   Tablet:50mg

-PROTAMINE SULFATE       Injection:1000UAH/5ML

-TRANEXAMIC ACID            Cap:250mg,Injection:100mg/ml

-WARFARIN                          Tablet:5mg

 

    ANESTHETICS:

-HALOTHANE                        For Inhalation:250mg/bottle

-ISOFLURANE                       For Inhalation:(100ml)

 

ANESTHETICS (PARENTERAL-LOCAL):

-BUPIVACAINE                    Injection:0.5%(spinal)

 

ANTICONVULSANTS:

-ACETAZOLAMIDE             Tablet:250mg

-CARBAMAZEPINE              Tablet:200mg      

-PHENOBARBITAL                Tablet:15mg,Injection:200mg/ml

-PHENYTOIN SODIUM         Injection:250mg/ml,Cap:100mg,suspention:30mg/5ml

-VALPROATE  SODIUM       Tablet:200mg,Injection:300mg/3ml

 

BENZODIAZEPINES:

-ALPRAZOLAM                   Tablet:0.5mg

-CHOLORDIAZEPOXIDE    Tablet:5mg

-CLONAZPAM                     Tablet:1mg,5MG

-DIAZEPAM                         Injection:10mg/2ml

-LORAZEPAM                     Tablet:1mg

-MIDAZOLAM                  Injection:5mg/ml

 ETOMIDATE         Injection:20mg/10ml

NALOXONE           Injection:0.4mg/ml

CITICOLINE           Injection:250mg/2ml

 

FENTANYL DERIVATIVES:

-FENTANYL                    Injection:500mcg/10ml

-SUFENTANIL                Injection:50mcg/10ml

 

FLUMAZENIL                      Injection:5mg/ml

HALOPERIDOL              Injection:5mg/ml

KETAMINE                    Injection:500mg/10ml

MAGNESIUM SULFATE     Injection:50% (50ml)

OPIOD ANALGESICS:

-METHADONE               Injection:10mg/ml

-MORPHINE                  Injection:10mg/ml

-PETHEDINE                 Injection:50mg/ml

PROPOFOL           Injection:20mg/ml

PIRACETAM       Liquid33.33% ,Tablet:800mg

THIOPENTAL      Powder For Injection:500mg,1gr

      

ADENOSINE         Injection:6mg/2ml

AMIODARONE    Injection:6mg/2ml

 

ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITORS:

-CAPTOPRIL                   Scored Tablet:25mg,50mg

-ENALAPRIL                  Scored Tablet:5mg,20mg

BETA-ADRENERGIC BLOCKING AGENTS

-ATENOLOL                 Scored Coated Tablet:50mg,100mg

-CARVEDILOL             Tablet:6.25mg

-PROPRANOLOL          Injection:1mg/ml,Film Coated Tablet:10mg,40mg

-METOPROLOL            Tablet:50mg

-ESMOLOL                    Injection:2500mg/10ml

-LABETALOL                 Injection:100mg/20ml

CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS:

-AMLODIPINE           Tablert:5mg

-DILTIAZEM              Scored Tablet:60mg

-NIFEDIPINE            Cap:10mg

-NIMPODIPINE       Tablet:30mg

-VERAPAMIL          Coated  Tablet:40mg,Injection:5mg/2ml

-CLOFIBRATE    Cap: 500mg

DIGOXIN       Elixir:0.05 mg/ml, Tablet:0.25mg,Injection:0.5mg/2ml

 

DIURETICS:

-FUROSEMIDE               Scored Tablet:40mg,Injection:20mg/2ml

-HYDROCHLOROTHIAZIDE       Scored Tablet:50mg

-MANNITOL                               Infusion: 20%

-SPRINOLACTONE                   Film Coated Tablet:25mg

-TRIAMTERENE-H                  Tablet:TRIAMTERENE 50mg, HYDROCHLOROTHIAZID   25mg   

HMG-COA REDUCTASE INHIBITORS

-ATROVASTATIN                    FILM COATED TABLET:10mg

HYDRALAZINE           Tablet:25mg,For Injection:20mg

ISOXUPRINE             Tablet:10mg

LOSARTAN                Tablet:25mg   

METHYLDOPA           SCored Film Coated:250mg

NITRATES:

-ISOSORBIDE  DINITRATES            Tablet:10mg

-NITROGLYCERINE                         Sublingual Cap:0.4 mg,Injection:10mg/10ml

-PRAZOSIN                                       Tablet:5mg

 

PROCANAMIDE              Injection:1000mg/10ml

  

-BETAMETHAZONE                     Ointment:0.1%

-DEXPANTHENOL                       Cream:5%

-HYDROCORTISONE                   Ointment:1%

-LIDOCAINE                                 Topical Spray:10mg/dose,Gel:2%

-MUPIROCIN                              Topical Ointment:2%

-TRIAMCINOLONE N.N           Topical Cream:0.1%, Dental cream

-VITAMIN A+D                         Ointment:(Vit A 850IU+ VIT D 85IU)/G

-ZINC OXID                              OINTMENT:2%

 

 

 

-BARIUM SULFATE                         Powder for suspension: 135gr/sachet

           

-IODIXANOL                                        Solution for Injection: 320mgI/50ml    

-         

-ALUMINIUM MG S                            SUSPENSION:(ALUMINIUM HYDROXIDE 225MG+          

                                                                MAGNESIUM HYDROXIDE 200MG+SIMETICONE

                                                              225MG)/5ML

 

-CIMETIDINE                                     Injection:200mg/2ml

-DICYCLOMINE                                 Injection:20mg/2ml

-DIMETICONE                                   Drop:40mg/ml,Chewable Tablet:40mg

-DIPHENOXYLATE/ATRPINE           Tablet:Diphenoxylate 2.5mg+atropine25mcg

-GRANISTERON                                Tablet:1mg,Injection:3mg/3ml

PEDILACTE                                          Drop  

-HYOSCINE N BUTYL BROMIDE     Tablet:1mg,Injection:20mg/ml

 

LAXATIVES:

-BISACODYL                                     Delayed Release Tablet:5mg,Suppository:10mg

-LACTOLOSE                                    Syrup:10g/15ml

-MAGNESIUM HYDROXIDE          Suspension:8%

-SORBITOL                                      powder:5gr/sachet  

 

- METOCLOPRAMIDE                Tablet:10mg,Drop:60mg/15ml,Injection:10mg/2ml

-MISOPROSTOL                          Tablet:100mg 

-OMEPRAZOLE                            Cap:20mg

-ONDANSETRON                         Injection:8mg/4ml ,Tablet:4mg

-PANTOPRAZOLE                      Delayed Release Tablet:40mg,Injection:40mg

-RANITIDINE                             Syrup:75mg/ml,Injection:50mg/2ml,Tablet:150mg

-SODIUM  POLYSTYRENE SULFONATE           powder:454gr/box

 

 

-METHYLERGONOVINE                Injection:0.2mg/ml,Tablet:0.125mg   

-OXYTOCIN                                     Injection:5U/ml,10U/ml

  

-BETAMETHASONE                          Injection:4mg/ml

-CONTRACEPTIVE  LD               Tablet:ETHINYLESTRADIOL 30MCG+LEVONORGESTROL0.15 M

-DEXAMETHASONE                      Injection:8mg/2ml

-GLIBENCLAMIDE                        Tablet:5mg

-HYDROCOTISONE                      Injection:100mg/2ml

-HYDROXYPROGESTRONE CAPROATE     Injection:250mg/ml

-INSULIN                                 Injection:INSULIN REGULAR:100IU/ML,INSULIN NPH:100IU/ML

-LEVOTHYROXINE                       Tablet:100mcg

-METFORMIN                              Tablet:500mg

-METHIMAZOLE                        Tablet:5mg  

-MEDROXYPROGESTERONE    Tablet:5mg    

-PREDNISOLONE                      Tablet:5mg,50mg

-PROGESTRONE                        Injection:50mg/ml,

 

IMMUNE GLOBULINS:

-ANTI D IMMUNE GLOBULIN                         Injection:300mcg

-HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN               Injection:200IU/ml    

-INTRAVENOUS IMMUNE GLOBULIN         Injection:2.5gr,5gr

-TETANUS  IMMUNE GLOBULIN                     Injection:250unit

ANTI-INFLAMATORY NON-STEROIDAL DRUGS:

-ACA                                             Tablet:Acetaminophen 162.5mg,ASA 325mg,CAFFEIN 32.5mg

-ACETAMINOPHEN                  Pediatric Drop:100mg/ml,Suppository:325mg,Tablet:325 mg

-ASA                                            Chewable Tablet:100mg, Delayed Release Tablet:80mg

-DICLOFENAC SODIUM           Injection:75mg/3ml,Suppository:50mg,100mg   

-MEFENAMIC ACID                   Capsule:250mg

-ATRACURIUM                        Injection:25mg/2.5ml,50mg/5ml

-DANTROLENE                        Powder For Injection:20mg

-PANCURONIUM                   Injection:4mg/2ml

-PAMIDRONATE DISODIUM     Injection:90mg

-CISATRACURIUM                  Injection:2mg/ml

-SUCCINYLCHOLINE               Powder For Injection:500mg

-KETOROLAC                         Injection:30mg/ml

 

-CHOLORAMPHENICOL               Ophtalmic Drop:0.5%

-CIPROFLOXACIN                          Ophtalmic Drop:0.3%

-ERYTHROMYCINE                       Ophtalmic Drop:0.5

-GENTAMICIN                              Ophtalmic/Otic Drop:3mg/ml,Ophtalmic Ointment:3mg/g

-SODIUM CHLORIDE                   Nasal Drop:0.65%

SULFASTAMIDE                          Optalmic  Drop:10%

-VITAMIN A                                Ophtalmic Ointment:250U/g

  

-ADULT COLD                            Tablet

-AMINOPHYLINE                      Injection:250mg/10ml

-BERACTANT                           Vial:25mg/ml(8ml)

-BECLOMETHASONE              Inhaler:50mcg/puff

-BROMHEXINE                      Elixir:4mg/5ml,Injection:4mg/2ml

 

-EXPECTORANT                   Syrup:(100mg GUAIFENSIN+CHLORPHENIRAMIN 2mg+

                                               PSEUDOEPHEDRIN 30 mg/5ml)

-IPRARTROPIUM               Inhaler:20ug/dose

-PORACTANT  ALFA          Injection:80mg/ml(3ml)

-SALBUTAMOL                   Inhaler:100mcg/dose,2.5mg/2.5ml

-SALMETROL-FLUTICASONE  Inhaler(salmetrol25mcg+fluticasone125mcg)/dose

-THEOPHYLLINE G  Oral Solution:THEOPHYLINE 50mg+GUAIFENSINE 30mg/5ml,Tablet 200mg

 

-AMINO ACID                                  Injection:10%

-CALCIUM  FOLNATE                     Injection: 30mg,50 mg, 200mg

-CALCIUM  SUPPLEMENTS          Injection:CALCIUM GLUCONATE 10% (10ml)

                                                       Tablet:  CALCIUM CARBONAT:500mg

-DEXTROSE                                  Infusion:5%(Dextrse anhydrous or monohydrate eq to

                                                       5gr/100ml)(500ml,1000ml)

                                                      Infusion:10%(Dextrose anhydrous or monohydrate eq to

                                                      10gr/100ml)(500ml)

                                                     Infusion: 3.33% in NaCl 0.3% (Dextrose anhydrose or

                                                   Monohydrate eq to 3.33%)/100ml(500ml,1000ml)

                                                Infusion:5% in NaCl 0.9 %(Dextrose anhydrose or monohydrate

                                               Eq to 5gr/100ml)500ML, 1000ML

 

-FOLIC ACID                           Tablet:1mg

-MCT OIL

  -ORS                                     Powder For Oral  Solution:(Na 90 mmol + K 20mmol +Cl 65 mmol

                                               +Citrate 10mmol +Dextrose 75 mmol)/lit

 

-POTASSIUM CHLORIDE      Injection Solution:100meq/50ml

-RINGERS                              Infusion:500ml, 1000ml (Na 147 meq + Ca 4.5 meq+ K 4meq

                                              +CL 156 meq)/lit

-RINGER   LACTATE              Infusion:500ml(Na 130meq+Ca 3 meq+ K 4meq+Cl 109 meq +

                                               Lactate 28 meq)/lit

-SODIUM   BICARBONATE    Injection  Solution:7.5% (50ml)

-SODIUM  CHOLORIDE         Infusion:0.45%(500ml+1000ml),

                                                0.9% (500ml, 1000ml),5%(50ml)

-VITAMIN A                        Injection:50000U/ML

-VITAMIN B COMPLEX     Injection:(Vitamin B1 10mg+Vit B2 4mg +Vit B6 4 mg+

                                            Dexpanthenol 6mg+Nicotinamide 40mg)2ml

-VITAMIN B6                  Injection:100mg/2ml

-VITAMIN B12              Injection:100mcg/ml

-VITAMIN C                   Injection:500 mg/5ml,Chewble Tablet:250mg

-VITAMIN D3               Injection:300000U

-VITAMIN K                Injection:2mg/ml(0.5ml), 10mg/ml (1ml)