محتوای صفحه داخلی
موقعیت مکانی :این بخش واقع در قسمت شمال شرقی بیمارستان در طبقه دوم قرار دارد.
امکانات موجود در این بخش:این بخش شامل نه اتاق بستری بیمار و یک اتاق ایزوله می باشد تعداد تخت های موجود در این بخش 24 تخت معمولی و یک تخت ایزوله مخصوص اتاق ایزوله می باشد.
امکانات رفاهی موجود در این بخش:سیستم تهویه برای هر اتاق، امکانات گرمایشی وسرمایشی مناسب، یخچال برای هراتاق، تلویزیون LCD  برای هر اتاق و ...
مددجویانی که در این واحد بستری می شوند: حامله هاتی دیابتی ، حامله های ویار ، حامله های پیلونفریت ،حامله های درمان طبی ،بیماران شیمی درمانی که بیش از شش ساعت درمانآنها زمان لازم داشته باشد و  عملهایی الکتیو، T.L، کیست ها ، هیتروکتومی،لاپاراسکوپی و ...
پرسنل فعال در این بخش:این بخش شامل پانزده نفر نیروی فعال بوده که عبارتنداز پرسنل فنی نه نفر ، پرسنل اداری یک نفر و پرسنل خدماتی پن نفر.
اقدامات پزشکی که در این بخش صورت می پذیرد:ویزیت روزانه بیماران توسط آنکال زنان ، ویزیت بیماران توسط رزیدنت ها ، انجام مشاوره با نظر آنکال یا رزیدنت ارشد و مشاوره های قلبی، ریه، داخلی و ....
اقدامات پرستاری صورت گرفته در این بخش: اجرای دستورات پزشکان، سرم تراپی،  اجرای دستورات دارویی ، گرفتن نمونه های خون برای  انتقال به آزمایشگاه ، آموزش به بیماران وارتباط با بیمار اقدامات الزم در خصوص CPR، گرفتن ECG، گزارش پرستاری  و ....
 رئیس بخش : خانم دکتر خدیجه علمی زاده متخصص زنان وزایمان 
 مسئول بخش: آمنه قریشی کارشناس پرستاری 
 تلفن تماس : 76-2236374و82-2236380داخلی 221

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir