محتوای صفحه داخلی
 بخش بعد از زایمان
موقعیت مکانی:
این بخش در ضلع جنوب شرقی بیمارستان واقعگردیده که از یک سمت به بخش الکتیو و از سمت دیگر به بخش Icu منتهی میگردد.
امکانات و تجهیزات رفاهی موجود:
این بخش شامل 12 اتاق بستری بیمار ، یک اتاق ایزوله مجهز به سرویس بهداشتی ، اتاق شیر دهی، رختکن و اتاق استراحت پرسنل  می باشد.  تعداد تخت های موجود در این بخش 40 تخت فعال می باشد که هر اتاق مجهز به تخت بیمار، کمد، تخت کات نوزاد ، صندلی برای استراحت همراه بیمار ، یخچال و تلویزیون می باشد.
بیمارانی که در این بخش بستری می شوند عباتند از:
بستری کلیه مادران پس از زایمان طبیعی و سزارین به همراه نوزاد 
سزارین، کورتاژ و پنساژ،  درد شکم ، مول،
PID،میترکتومی اورژانس، خونریزی فعال، تورشن تخمدان و سندرم هایپراستیمولیشن و ... میباشد.
امکانات و تجهیزات پزشکی:
دستگاه الکتروشوک، نوار قلب، ساکشن پرتابل ،سه عدد کپسول اکسیژن آماده (در مواقع اضطراری )، ویلچر ، برانکارد، ترالی اورژانسبا کلیه وسایل و دارو و ...
 اتاق شیر دهی مجهز به دو عدد شیر دوش برقی می باشد که با راهنمایی و آموزش و تشخیص پرستاران و ماماهای بخش در اختیار مادران قرار می گیرد

آموزش به بیمار:
کلیه آموزش های مورد نیاز بیماران اعم از نحوه مراقبت از خود در تخت ،تغذیه ، شیر دهی ونحوه نگهداری شیر مادر و ..... در تمامی شیفت ها به بیماران داده خواهد شد و با ارتباط صمیمی پرسش و پاسخ توسط پرسنل جهت اطمینان از درک صحیح مطالب انجام می گردد.
در هنگام ترخیص آموزش جهت مراقبت از خود در منزل ،نگهداری از زخم ،استحمام ،نحوه مصرف داروها و ارجاع به پزشک در درمانگاه جهت مادر و نوزاد به کلیه بیماران داده می شود ..و برگه ای تحت عنوان خلاصه پرونده وبرگه  اموزش دفترچه راهنمای اموزشی جهت مادران  تحویل می گردد .
واکسیناسیون نوزادان شامل واکسن هپاتیت در بدو تولد و واکسن ب ث ژ  در طول مدت بستری به نوزاد تلقیح می گردد .قطره فلج اطفال در زمان ترخیص به نوزاد خورانده شده  و سپس  کارت واکسن به خانواده تحویل می گردد .
ختنه نوزادان هر روز صبح به جز ایام تعطیل ، در صورتی که رضایت پدر نوزاد ضمیمه پرونده  باشد ، انجام می گردد .
آموزش مراقبت از ختنه و مصرف داروها  و زمان  ارجاع به درمانگاه به مادران داده میشود .
کارت همراه جهت  بیمارانی که نیاز به همراه دارند با در نظر گرفتن شرایط  بخش ،صادر خواهد شد .

 
رئیس بخش :خانم دکترفاطمه لالوهامتخصص زنانوزایمان 
مسئولبخش:میر موسوی کارشناس پرستاری 
تلفن تماس  33236374-6 : و 2-332363800  داخلی 251-250

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir