ارتباط با بیمارستان

شماره تلفن های مستقیم واحدهای بیمارستان کوثر
بیمارستان کوثر
33236374-6
33236380-1
2 تلفکس مدیریت و ریاست 33236378
3 مدیر 33236379
4 امور مالی 33242450
5 تدارکات 33242451
6 دفتر پرستاری 33247170
7 حراست 33244079
8 فکس مرکز تلفن 33242661
9 بخش ICU 33242662
10 بانک بیمارستان 33242453
11 حسابداری ترخیص 33247705
12 نوبت دهی تلفنی درمانگاه ها 33223124  ,33223125
 

 
نام و نام خانوادگی مسئولیت بخش مدرک تحصیلی داخلی
آقای دکتر ابوطالب سیمیاری  رییس بیمارستان ریاست متخصص داخلی 226
آقای دکتر روح اله کلهر  مدیر بیمارستان مدیریت دکترای مدیریت بیمارستانی 205
خانم فرانک نظامی عامل مدیر مالی حسابداری  لیسانس حسابداری 238
 آقای سید کریم خرم حسینی  مدیر امور اداری  اداری  فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  267
خانم محترم توفیقی مدیر خدمات پرستاری دفتر پرستاری کارشناس پرستاری 297
خانم فرحناز محمد خانی ها سوپروایزر آموزشی دفتر آموزش کارشناس ارشد پرستاری 223
خانم زهرا قاسمی مسئول بهبود کیفیت دفتربهبود کیفیت کارشناس ارشد آموزش پزشکی 296
خانم زهرا طاهرخانی مسئول درمانگاه درمانگاه کارشناس پرستاری 263
خانم فریبا شهبازی  مسئول زایمان زایمان کارشناس مامایی 230
خانم ماندانا شمایلی مسئول NICU NICU کارشناس پرستاری 214
خانم آزیتا کاکاوند مسئول نوزادان نوزادان کارشناس پرستاری 290
خانم فهیمه بالو مسئول اورژانس اورژانس کارشناس ارشد مامایی 227
خانم منیره پور شمسیان مسئول پره ناتال پره ناتال کارشناس مامایی 237
خانم پروانه عزیزمحمدی  مسئول اتاق عمل اتاق عمل کارشناس پرستاری 219
خانم فاطمه پاشازاده مسئول ICU ICU کارشناس ارشد پرستاری 269
خانم رفعت رحمانی مسئول CSR CSR کارشناس پرستاری 288
خانم سیده معصومه میر موسوی مسئول بعد از زایمان بعداززایمان کارشناس پرستاری 250
خانم آمنه قریشی مسئول جراحی زنان جراحی کارشناس پرستاری 221
خانم سمیه مجیدی مسئول رادیولوژی رادیولوژی کارشناس رادیولوژی 275
خانم نفیسه دخت معصومی مهندس تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی کارشناس ارشد مهندسی پزشکی 217
آقای کامبیز   طغیانی فر مسئول آزمایشگاه آزمایشگاه کارشناس علوم آزمایشگاهی 232
آقای حسن  حبیبی  مسئول ترخیص حسابداری ترخیص لیسانس کشاورزی 294
خانم منیر پشامی ها مسئول کارگزینی کارگزینی کارشناس مدیریت دولتی 220
آقای  رضا علی عسگری مسئول تدارکات تدارکات لیسانس 218
آقای عباس زال بیگی مسئول اموال اموال دیپلم 284
خانم مژگان هنردار مسئول دبیرخانه دبیرخانه دیپلم 203
خانم زهرا خدابنده مسئول مدارک پزشکی مدارک پزشکی کارشناسآمار و مدارک پزشکی 225
خانم فریبا محمودی  مسئول مددکاری مددکاری کارشناس مددکاری 293
آقای محبعلی شهسواری مسئول تأسیسات تأسیسات کاردان الکترونیک 204
خانم زهرا  غنچه مسئول کتابخانه کتابخانه دیپلم 302
آقای بهرام ایراندوست مسئول رایانه واحد رایانه دیپلم 217
آقای رضا قدمی  مسئول انبار انبار دیپلم  222
خانم  راشین نصیری  مسئول صدور گواهی ولادت گواهی ولادت کارشناس مامایی 293
آقای مرتضی پیرمردوند چگینی مسئول نگهبانی نگهبانی کاردان 266
خانم دکتر مونا صادق زادگان مسئول فنی داروخانه داروخانه دکتری داروسازی 215
آدرس پستی: قزوین خیابان شهید طالقانی کوی کوثر(اداره برق)
کدپستی:  13176- 34156

 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir
فايلها
شماره تلفن هاي مستقيم واحدهاي بيمارستان کوثر.pdf 100.307 KB
شماره تلفن هاي مستقيم واحدهاي بيمارستان کوثر.docx 14.892 KB