محتوای صفحه داخلی

برنامه ارتقای کیفیت آموزش بالینی

99-1398

واحدتوسعه آموزش (EDU)

ردیف

حیطه

عناوین برنامه ها

فعالیتها

درصد دستیابی به اهداف

مسئول انجام

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نیمسال اول

نیمسال دوم

1

برنامه ریزی آموزشی

آماده سازی اعضای هیأت علمی و ایجاد امکانات مورد نیاز آموزشی

درخواست برگزاری کارگاه آموزشی " آموزش بالینی" از مرکز توسعه آموزش دانشگاه

100%

100%

دکتر علمی زاده

20/6/98

29/12/99

ایجاد تمهیدات و امکانات آموزشی مورد نیاز در آموزش سرپایی، گزارش صبحگاهی، راند، گراندراند و...

70%

90%

تدوین برنامه‌ی آموزشی ویژه‌ی دستیاران و دانشجویان پزشکی به تفکیک نوع آموزش و تعیین بخش

100%

100%

2

بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی اجرا شده

اطمینان از رعایت استانداردهای آموزش بالینی توسط اعضای هیأت علمی در چیدمانهای مختلف بخشها

دریافت آخرین ویرایش بسته‌ی آموزشی استانداردهای آموزش بالینی و در اختیار قراردادن آن برای رؤسای بخشها واعضای هیأت علمی گروه های آموزشی مرکز

100%

100%

کارشناس آموزش

1/7/98

29/12/99

نظارت بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی برمبنای چک‌لیستهای معتبر و دریافت گزارش فصلی از وضعیت درمانی و آموزشی رؤسای بخشهای مرکز (بستری و سرپایی و اتاق عمل)

90%

90%

معاون آموزشی و رؤسای بخشها

پایش وضعیت شاخصهای عملکرد آموزشی و درمانی مرکز و همکاری در برنامه‌های عملیاتی بهبود میزان شاخصها

90%

%90

معاون آموزشی مدیر گروه

نظارت بر استفاده‌ی بهینه از امکانات آموزش مجازی سامانه نوید و بکاربستن نظرات فراگیران در ارتقای این آموزش

%80

80%

معاون آموزشی

3

ارزشیابی

استفاده از روشهای نوین ارزشیابی و تعیین وضعیت آموزش بالینی در گروه

استفاده از روش DOPS برای گروه دستیاران (بایگانی در پرونده) و اینترنها (در لوگ بوکهای طراحی شده)

100%

100%

اعضای هیأت علمی

2 بار در سال در ماه های مرداد و بهمن

استفاده از روش 360 درجه برای ارزشیابی دستیاران (که توسط اعضای هیات علمی، مسئولین بخش ها، آموزش، مدیر بیمارستان و مدیر گروه و معاون آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند.)

80%

80%

01/02/98

29/12/99

استفاده از روش Mini Cex  برای گروه های دستیاران، اینترنها و استاژرها

80%

80%

01/02/98

29/12/99

تهیه سناریو و برگزاری امتحان OSCE برای دستیاران  در زمانهای تعیین شده

-

100%

01/07/98

29/12/99

طراحی یک آزمون کتبی درون گروهی برای پایان دوره استاژرها (دوره 2 ماهه ) جهت اطمینان از دریافت تمامی بایدهای گروه زنان توسط آنها

-

100%

پایان دوره هر گروه از استاژرها

4

نظرسنجی

استفاده از نظرات اعضای هیأت علمی و فراگیران سطوح مختلف آموزشی در جهت بهبود کیفیت آموزش گروه

جمع آوری و آنالیز نظرات فراگیران سطوح مختلف آموزشی

100%

100%

کارشناس اموزش

دوبار در سال به ازای هر نیمسال

طرح گزارش تحلیلی نتایج نظرسنجی در جلسات گروه و تیم مدیریت آموزشی

اصلاح فرایند آموزش بر اساس مصوبات تیم مدیریت آموزش

امضا

سمت

نام و نام‌خانوادگی تأییدکننده

امضا

سمت

نام و نام‌خانوادگی تهیه‌کننده

مدیرگروه زنان

معاون آموزشی

دکتر فاطمه لالوها

دکتر خدیجه علمی زاده

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

زهرا قاسمی