محتوای صفحه داخلی

ردیف

رشته و مقطع تحصیلی

برنامه ها

1

دستیاران زنان و زایمان

نیمسال دوم   1400-99

2

کارورزان پزشکی حرفه ای (اینترن)

نیمسال دوم     1400-99

3

کارآموزان پزشکی حرفه ای (استاژر)

نیمسال دوم  1400-99

4

کارشناسی ارشد رشته مامایی

نیمسال دوم    1400-99

5

کارشناسی رشته مامایی

نیمسال دوم 1400-99

6

کارشناسی رشته پرستاری

نیمسال دوم  1400-99

7

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

نیمسال دوم  1400-99

8

کارشناسی رشته اتاق عمل

نیمسال  دوم   1400-99

9

کارشناسی هوشبری

نیمسال دوم    1400-99

10

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

نیمسال دوم   1400-99