محتوای صفحه داخلی
لیست اسامی اعضاء محترم هیات علمی زنان و زایمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

دکتر عزت السادات حاج سید جوادی

عضو هیات علمی-متخصص زنان و زایمان-دانشیار

2

دکتر فاطمه سادات اعتماد

عضو هیات علمی-متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ نازایی-استادیار

3

دکتر فاطمه لالوها

عضو هیات علمی-متخصص زنان و زایمان-دانشیار

4

دکتر شکوه السادات حاجی سید ابوترابی

عضو هیات علمی-متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ پریناتولوژی-استادیار

5

دکتر خدیجه علمی زاده

عضو هیات علمی-متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ انکولوژی-استادیار

6

دکتر فریده موحد

عضو هیات علمی-متخصص زنان و زایمان-دانشیار

7

دکتر معصومه داداشعلیها

عضو هیات علمی-متخصص زنان و زایمان-استادیار

8

دکتر فاطمه کریمی

عضو هیات علمی-متخصص زنان و زایمان-استادیار


لیست اسامی اعضاء محترم هیات علمی بیهوشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

دکتر خضری

عضو هیات علمی بیهوشی

2

دکتر ناصح

عضو هیات علمی بیهوشیلیست اسامی اعضاء محترم هیات علمی اطفال

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

دکتر حبیبی

عضو هیات علمی اطفال

2

دکتر مجابی

عضو هیات علمی اطفاللیست اسامی اعضاء محترم هیات علمی مامایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

خانم گل علیزاده

عضو هیات علمی گروه مامایی

2

خانم طاهر پور

عضو هیات علمی گروه مامایی

3

خانم علیمرادی

عضو هیات علمی گروه مامایی

4

خانم حاج نصیری

عضو هیات علمی گروه مامایی

5

خانم باجلان

عضو هیات علمی گروه مامایی

6

خانم بهرامی

عضو هیات علمی گروه مامایی

7

خانم معافی

عضو هیات علمی گروه مامایی

8

خانم فلاح

عضو هیات علمی گروه مامایی

9

خانم دکتر آژ

عضو هیات علمی گروه مامایی

10

خانم دکتر الفتی

عضو هیات علمی گروه مامایی

11

خانم رنجکش

عضو هیات علمی گروه مامایی

12

خانم دکتر جورابچی

عضو هیات علمی گروه مامایی


لیست اسامی اعضاء محترم هیات علمی آزمایشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

دکتر سمیعی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی