محتوای صفحه داخلی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی کوثر: دکتر خدیجه علمی زاده

مدرک تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

مرتبه علمی: استادیار عضو هیات علمی

پست الکترونیک: khelmizadeh@qums.ac.ir

                           مشاهده  CV