محتوای صفحه داخلی

واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی کوثر، مسئول برنامه ریزی، اجرای فعالیتهای آموزشی و نظارت برحسن انجام آنها، با هدف آموزش گروه های پزشکی و پیراپزشکی در رده های مختلف دستیار تخصصی، کارورزی، کارآموزی و دانشجویی می باشد. کادر این واحد شامل  معاون آموزشی، یک نفر کارشناس EDU ، یک نفر کارشناس خدمات آموزشی و یک نفر مسئول کتابخانه و متصدی سمعی-بصری است که تحت نظارت مستقیم ریاست و معاونت آموزشی این مرکز و در ارتباط نزدیک با معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده پزشکی، به اجرای امور محوله می پردازد و در تعامل با مدیران گروههای آموزشی، روسای بخش ها، مدیران برنامه های دستیاری، مسئولین آموزش و ارزشیابی کارورزی و کارآموزی و اعضای هیئت علمی می باشد.