ویروس کورونا

تعریف موارد بیماری کرونا جهت گزارش دهی

§         مورد محتمل:

§         فردی  که بر اساس تعریف فوق شرایط "بیماری که باید بررسی گردد" را دارد و شواهد بالینی، پرتوشناختی و یا بیمارستانی وی نیز دال بر بیماری پارانشیم ریه (برای مثال پنومونی یا سندرم دسترس حاد تنفسی(ARDS)) باشد،‌امّا امکان تایید آزمایشگاهی فراهم نباشد (بدلیل عدم فراهم بودن  نمونه مناسب از بیمار یا یا اینکه امکان تست نمودن سایر عفونتهای تنفسی فراهم نباشد)

و

§         تماس نزدیک*** با "بیمار قطعی"

و

§         با تمام تست های کلینیکی ذکر شده در دستورالعمل منطقه ای بررسی پنومومی اکتسابی از جامعه** عامل عفونی و یا غیر عفونی دیگری برای توضیح وضعیت تنفسی بیمار موجود نباشد

§         مورد قطعی:

o       فردی که دارای تایید آزمایشگاهی مبنی بر عفونت با کروناویروس جدید می باشد


نحوه تهیه نمونه :

روش تهیه نمونه همانند روش تهیه نمونه از فرد مشکوک به انفلوانزا می باشد و باید بر روی ظرف نمونه و فرمهای عملیاتی قید گردد که مشکوک به کورونا ویروس جدید می باشد.

توجه :

1.       شناسایی و پیگیری موارد خوشه ای SARI  بطور جدی و بدون توجه به سابقه مسافرت به کشورهای عربستان ،قطر، اردن ضروری می باشد.

2.      هرگونه بروز SARI در پرسنل پزشکی باید بدقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

 اقدامات مورد نیاز در مواجهه با موارد مشکوک:

1-    بستری کلیه موارد مشکوک به بیماری تنفسی حاد در اتاق ایزوله

2-    انجام اقدامات مراقبتی بهداشتی(گزارش دهی-رعایت اصول اقدامات احتیاطی)

3-    درصورت شناسایی افراد مشکوک به بیماری تنفسی حاد حتما به پزشکان متخصص عفونی ارجاع و مشورت بعمل آید.

4-    در صورت شناسایی افراد مشکوک به بیماری تنفسی حاد اقدام به تهیه رادیوگرافی قفسه صدری گردد.

 تعریف تماس نزدیک:

1.      هر فردی که به بیمار محتمل یا قطعی ارائه خدمت می کند از جمله پرسنل بهداشتی و درمانی یا اعضای فامیل (در مراکز ارائه خدمت،خانه،جامعه)

2.      هر فردی که در یک مکان مشترک  با بیماران محتمل یا قطعی در زمانیکه فرد دارای علایم است ،اقامت دارد.

3.      هر فردی که که بطور مشخص با بیمار در مکانهایی از قبیل کلاس درس، تاکسی، هواپیما در معرض تماس قرار دارد.

4.      تماس چهره به چهره در فاصله کمتر از یک متر

5.      تماس چهره به چهره بمدت بیش از 15 دقیقه

اطلاعات موجود در زمینه ویروس جدید عامل بیماری تنفسی شناسایی شده:

1-    عامل مسبب بیماری از گروه کورونا ویروس و عامل بیماری سرماخوردگی و سارس(SARS) می باشد.

2-    علایم بالینی شامل: تب-سرفه-مشکل تنفسی است.بعضی از بیماران دچار نارسایی کلیه می شوند.

3-    روش انتقال توسط ریزقطرات تنفسی ناشی از عطسه و سرفه می باشد.

4-    دوره کمون بیماری 7 روز است.

5-    منشا ویروس جدید شناسایی نشده است.ممکن است این ویروس از موتاسیون ویروس موجود یا از گردش در حیوانات و یا پرندگان حاصل شده باشد.

6-     در حال حاضر اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد اما احتمال دارد به روشهای مشابه ویروس انفلوانزا انتشار و گسترش یابد.

a.      علایم نارسایی کلیه شامل کاهش حجم ادرار-ادم اندامها-افزایش فشار خون-افزایش BUN و کراتی نین-اختلال الکترولیت ها می تواند باشد.

b.      لازم است با مشاهده علایم تنفسی حاد و علایم بالینی نارسایی کلیه ،مورد بیمار سریعا به بیمارستان اعزام و بستری شود.

c.       موارد ارجاع فوری شامل علایم تنفسی حاد+ادم اندامها+فشارخون بالا می باشد.

7-    اطلاعات کافی در مورد علایم بالینی بیماری در دسترس نمی باشد اما موارد فوت ناشی از بیماری بعلت دیسترس شدید تنفسی و نارسایی کلیه بوده است.

8-    درمان وی‍ژه ای در حال حاضر توصیه نشده است اما پیشنهاد می شود درمانهای مرتبط به بیماریهای تنفسی حاد جهت بیماران بستری شده در بیمارستان به مرحله اجرا درآید.

9-    آموزش و رعایت اداب تنفسی بهداشتی در پیشگیری از انتقال و انتشار بیماریهای تنفسی دارای نقش اساسی است.

آداب تنفسی بهداشتی شامل:

a.      پوشاندن دهان و بینی با دستمال(ترجیحا دستمال کاغذی) در هنگام عطسه زدن و سرفه کردن

b.      دفع بهداشتی دستمال های استفاده شده در ظروف زباله درب دار

c.       استفاده از ماسک طبی در هنگام ابتلا به بیماری تنفسی حاد توسط فرد بیمار

d.      شستشوی  مکرر دستها با آب و صابون بدلیل آلوده شدن دستها با ترشحات تنفسی آلوده

e.      رعایت حداقل یک متر فاصله از دیگران در هنگام ابتلا به بیماری تنفسی

f.        استفاده شخصی از وسایل بهداشت فردی

دانلود فایل ها

MERS.pdf 1.7 MB
کروناي جديد.docx 24.442 KB
گرفتن نمونه خلط درکرونا.pdf 645.076 KB
مديريت باليني کرونا ويروس.pdf 151.463 KB
مواردانساني کرونا.pdf 119.189 KB