اموزش طب اورژانس
فیلم های آموزشی 

     Airway&SurgicalCricothyroidotomy -  

دانلود مطالب بیشتر:


 
Urologic emergency  
      Urologic emergency arises when a condition require rapid diagnosis and immediate treatment  -        
دانلود مطالب بیشتر:
Urological_Emergency.pdf 648.851 KB
Urological_Emergency.ppt 649.216 KB


Urological Emergencies    
Urological_emergencies.pdf 973.133 KB
Urological_emergencies.ppt
5.01 MB


   مراقبتهای پرستاری در بيماريهای گوارشی

     - دکتریوسفیان متخصص طب اورژانس

مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي گوارشي.pdf 2.37 MB
مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي گوارشي.pptx 1.61 MB
      غرق شدگی

      - دکتر کاوه نادری متخصص طب اورژانس عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
غرق+شدگي.pdf823.495 KB
غرق+شدگي.pptx391.19 KB   -  مراقبت های پرستاری از مصدومین سوختگی در اورژانس

دانلود مطالب بیشتر:

فایل آموزش مراقبت های سوختگی pdf 5.32 MB
فایل آموزش مراقبت های سوختگی pptx
1.74 MB
    
سوختگی ها

       - دکتر بهشتی متخصص بیماریهای پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه
دانلود مطالب بیشتر:


سوختگي+.pdf 4.46 MB
سوختگي+.ppt 7.01 MB
  
اورژانسهای زنان و زایمان
     - عوارض بارداری :

     - مشکلات اوایل بارداری

  •    سقط
  •    حاملگی نابه جا
  •    مول
      -عوارض اواخر بارداری
  •    خونریزی واژینال
  •    اکلامپسی و پر اکلامپسی
  •    آمبولی مایع آمنیوتیک  
دانلود مطالب بیشتر:
زنان.pdf 722.411 KB
زنان.pptx 1.69 MBاورژانس های ارتوپدی
 

    - دکتر کاوه نادری متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانلود مطالب بیشتر:

 

اورژانسهاي ارتوپدي.pdf 1.57 MB
اورژانس هاي ارتوپدي.ppt 3.43 MB
هنر رفتار با افراد

                    
        - ارتباط

دانلود مطالب بیشتر:

 
ارتباط.pdf 3.34 MB
ارتباط.ppt 3.79 MBاحیای پیشرفته قلبی عروقی بالغین ACLS

       - دکتر کاوه نادری
متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

:دانلود مطالب بیشتر
 

احياء.pdf 2.43 MB

 


   تریاژ بیمارستانی


     
  - دکتر احسان مدیریان متخصص طب اورژانس استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانلود مطالب بیشتر:
parastari_TERIAGE_(Tak).pdf 2.41 MB
parastari_TERIAGE_(Tak).pptx 789.252 KBPediatric Advanced Life Support -     

 
دانلود مطالب بیشتر:
Pediatric Advanced Life Support.pdf 2.75 MB
Pediatric Advanced Life Support.pptx 11.6 MB
      Hypothermia Standing Order

دانلود مطالب بیشتر:

Hypothermia2.08.pdf 4.54 MB
Heat Emergencies  -      
دانلود مطالب بیشتر:
 
Heat Emergencies.pdf 1.11 MB
Heat Emergencies.pptx 1.19 MB
 

   اورژانس های چشم پزشکی

             - دکتر کاوه نادری متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانلود مطالب بیشتر:
 

eye.pdf 1.6 MB
eye.pptx 5.56 MB
  CPR Course     

           - Emergency medicine department

  :دانلود مطالب بیشتر

CPR Course.pdf 2.76 MB
CPR Course.pptx 4.83 MB

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir

آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir