محتوای صفحه داخلی
برای دریافت نوبت به صورت تلفنی  24 قبل از ساعت 14 به بعد با شماره تلفن های 02833223124 و 02833223125 تماس حاصل فرمایید . 

 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir