آزمایشگاه
آمادگی های لازم برای انجام آزمایش های مختلف
الف-آزمایش هایی که انجام آن ها الزاما نیاز به ناشتا بودن دارد
:
-ACTH،Plasma(ناشتایی از نیمه شب)
-Alkaline Phosphatase،serum
-α 1-Acid Glycoprotein،serum
-Amino Acids،Plasma(شیرخواران 4ساعت ناشتایی ولی کودکان وبزرگسالان 12ساعت)
-Ascorbic Acid،Serum
-Calcitonin،Serum or Plasma
-Ceruloplasmin، Serum or Plasma
-FBS
-Folic Acid، Serum
-Glucagon، Plasma
-HDL &LDL
-Iron، Serum
-Lactose Tolerance Test
-Leptin، Serum(12ساعت ناشتایی)
-Lipase، Serum
-PTH، Serum(ولی آب می تواند بنوشد)
-Schilling Test
-Transthyretin, Serum
-Triglycerides, Serum or Plasma(10تا 14 ساعت)
-VitaminA, Serum or Plasma(حداقل8ساعت)
ب-آزمایش هایی که بیمار باید ترجیحا ناشتا باشد:
-Acid Phosphatase,Serum
-α1-Antitrypsin, Serum
-Amylase.Urine(قبل از جمع آوری،ناشتایی از ساعت 10شب تا 6صبح توصیه می شود)
-Androstenedione, Serum
-ApoA-I, Serum
-Apolipoprotein B-100, Serum
-Calcium, Serum
-Cholesterol,Total, Serum or Plasma
-Cobalamin, Serum
-C-Peptid, Serum
-Cryoglobulin,Qualitative, Serum
-FTA-ABS, Serum
-Glucose Tolerance Test(GTT), Serum
-Homocystine, Plasma
-IGF-1, Serum or Plasma
-Insulin, Serum
-5-Nucleotidase, Serum
-Osmolality,Calculated, Serum or Plasma
-Phosphorus, Serum
-PSA, Serum
پ-آزمایش هایی که انجام آن ها نیازمند رژیم غذایی خاصی است:

:Stool.Semi quantitative,Stool

یک فرد بزرگسال باید تحت رژیم حاوی حدود100تا150 گرم چربی یا60 گرم بر متر مکعب در روز برای حدود یک هفته قبل ودر طی امجام آزمایش باشد واز مصرف غذاهای پر فیبر برای چند روز قبل از انجام آزمایش پرهیز نماید.پیش از جمع آوری نمونه نیز بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد.از یک هفته قبل بیمار نباید بیسموت،روغن کرچک،یا روغن معدنی مصرف کرده باشد.

:Fecal Fat,Quantitative,42houre Collection

رعایت رژیم حاوی چربی به میزان100-150 گرم در روز از سه روز قبل ودر طی 72ساعت جمع آوری نمونه.

:LDLوHDL

جهت حصول بهترین نتیجه،بیمار باید به مدت 3هفته یک رژیم ثابت غذایی و وزن بدن ثابت داشته باشد و حداقل ده ساعت ناشتا باشد.

:Urine 5-HIAA

برای حداقل48-72ساعت قبل از نمونه گیری ودر طی جمع آوری نمونه بیمار می بایست از مصرف انبه،موز،طالبی،شکلات،خرما،بادمجان،گریپ فروت،گردو،کیوی،هندوانه،خربزه،آجیل،آناناس،بارهنگ،گوجه سبز و گوجه فرنگی پرهیز نماید.

:Hydroxyproline,Total,Urine

بیمار باید از مصرف غذاهای حاوی ژلاتین(کلاژن پخته)و گوشت و داروهای حاوی آسپرین حداقل 24ساعت قبل و در طی جمع آوری ادرار منع شود.

:Metanephrines,Urine or Plasma

تمامی غذاهای حاوی متیل گزانتین به مدت 24ساعت نباید مصرف شوند.

:Newborn Screen For Phenylketonuria

نوزاد باید تغذیه مطلوب  با شیر(پروتئین)به مدت 48ساعت قبل از آزمایش داشته باشد. نمونه باید حتی المقدور در زمان ترخیص نوزاد از بیمارستان گرفته شود.

:Phenylalanine,Blood

نوزاد باید تغذیه مطلوب با شیر(پروتئین)به مدت 48ساعت قبل ازآزمایش داشته باشد.نمونه باید حتی المقدور زمان ترخیص نوزاد از بیمارستان گرفته شود.
برای نوزادان با وزن تولد کم نمونه گیری در روزهای چهارم تا دهم پس از تولد پیشنهاد می شود.

:Triglycerides, Serum or Plasma

بیمار بایداز سه هفته قبل رژیم غذایی ثابت داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه گیری الکل مصرف نکرده و حداقل از 24ساعت قبل نیز ورزش سنگین انجام نداده باشد.
ت-آزمایش هایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم دارویی است:

:Aldosterone, serum or Urine

قبل از انجام آزمایش باید هیپوکالمی اصلاح گردد ودر صورت استفاده از داروهای ضد فشارخون و دیورتیک،حداقل از دو هفته قبل (ترجیحا چهر تا شش هفته قبل )از انجام آزمایش با نظر پزشک قطع گردند

:Albumin,serum or Urine

بیمار نباید از 24ساعت قبل از آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم مانندآمفوژل یا سوکرالفیت استفاده نماید.

:ACE, serum

داروهای کاپتوپریل  و انالاپریل باعث کاهش مقادیر سرمیACEمی گردند.

Plasma ADH:

بیمار باید از مصرف موادی مانند نیکوتین،الکل،کافئین و دیورتیک ها که با ترشح ADHتداخل می نماید. طی هفته قبل  از آمایش خوددارینماید.

Bleeding Time:

بیمار باید از مصرف آسپرین و داروهای مشابه در طی هفته قبل از انجام آزمایش منعغ گردد.

Catecholamines Fractionation,Plasma

مصرف داروهایی مانند متیل دوپا و پروپرانولول که شبیه به اپی نفرین و نوراپی نفرین هستندباید یک هفته قبل از انجام آزمایش قطع گردند.

Cortisol,serum or Urine:

بیمار باید از مصرف داروهای اسپیرونولاکتون یا کیناکرین اجتناب کرده و بدون استرس باشد.
Ferritin, serum:
هنگامی که بیمار تحت درمان با آهن است،تعیین فریتین سرم چندان قابل اعتماد نخواهد بود.

Glucose Tolerance Test(GGT),Plasma:

بسیاری از داروها مثل استروئیدها،دیورتیک ها،داروهای ضد تشنج،داروهای سایکواکتیو،داروهای ضد سل و ضد التهاب تداخل ایجاد می کنند.
Urine 5-HIAA:
برای حداقل 48-72 ساعت قبل از نمونه گیری ودر طی جمع آوری نمونه بیمار می بایست از مصرف دارو های استامینوفن،سالیسیلات ها،فناستین،شربت سرفه حاوی گلیکولات گلیسیرین،ناپروکسن،متوکاربامول،ایمی پرامین،ایزونیازید،مهرکننده های منوآمین اکسیداز(MAOI)،متنامین،متیل دوپا،رزرپین و فنوتیازین ها اجتناب نماید.

Homovanillic Acid(HVA),Urine:

بیمار باید حتی المقدور 48ساعت پیش از جمع آوری نمونه داروهای آسپرین،دی سولفیرام،رزرپین و پیریدوکسین مصرف نکرده باشد. لوودوپا هم باید تا دو هفته قبل مصرف نشده باشد.

Intrinsic Factor Blocking Antibody:

بیمار در یک هفته اخیر نباید تزریق ویتامینB12انجام داده باشد.

Oxalate,Urine:

از 24ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مصرف ویتامینCاجتناب شود.

Stool PH:

روش های تشخیصی با باریم و مصرف مسهل تا یک هفته قبل نباید انجام شده باشد.

Platelet Aggregation:

بیمار از هفت روز قبل از انجام آزمایش نباید آسپرین دریافت کرده باشد و باید از مصرف داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAIDs)یا سایر عوامل مهارکننده پلاکت هم اجتناب کند.

Protein C:

در مورد مصرف ضدانعقادخوراکی توسط بیمار سئوال شود چرا که سطوح پروتئینcبا مصرف داروی وارفارین کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت 10روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود.

Protein S:

سطوح پروتئینsبا مصرف استروژن یا وارفارین رابطه ودر طی حاملگی کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت 10روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود.

PTوPTT:

هرچند که هپارین PTTرا طولانی می کند و لی به مقادیرکمتر می تواند PTرا هم طولانی کند.هیرودین  وآرگاتروبانPTوPTTرا طولانی می کنند.بنابراین بهتر است که نمونه مربوط به آزمایش های انعقادی مستقیما از یک ورید محیطی گرفته شود و خون گیری از بازویی که هپارین،هیرودین یا آرگاتروبان تزریق می شود صورت نگیرد.

Protoporphyrin,Free Erythrocyte(FEP):

بیمار باید در 24ساعت گذشته الکل مصرف نکرده باشد و حالت مطلوب اینکه در یک هفته گذشته هیچ دارویی مصرف نکرده باشد.

Schilling Test:

بیمار از سه روز قبل از انجام آزمایش نباید ویتامین های گروه Bرا دریافت کرده باشد.

Vasoactive Intestinal Peptide(VIP),Plasma:

بیمار باید از 24ساعت قبل آنتی اسید مصرف نکرده باشد وتمامی درمان های دارویی باید از 24 تا 48 ساعت قبل قطع شوند.