درمانگاه

نحوه پذیرش بیماران در درمانگاه مرکز آموزشی و درمانی کوثر :

1-روزهای یکشنبه

 سرکارخانم دکترابوترابی فوق تخصص پریناتولوژی که در قسمت ژنیکو وهمچنین در قسمت فوق تخصصی مادران باردارپر خطر را ویزیت مینمایند.هربیمار فوق تخصصی کارت مخصوص به خود دارد که توسط منشی ورزیدنت های مربوطه شرح حال گرفته وثبت میشود ودردرمانگاه در پوشه های مخصوص بایگانی میشود.
2-روزهای دوشنبه:
 سرکار خانم دکترعلمی زاده فوق تخصص انکولوژی که بیماران کانسری(سرطان ) ولاپاراسکوپی وپولیپ ومیوم و.......راویزیت می نمایند که ایشان نیز کارت ها وپوشه های مخصوص به خود رادارند که بعداز تکمیل شدن توسط رزیدنتهای سال بالاتوسط منشی بایگانی میشود.

3-روزهای سه شنبه :

سرکار خانم دباغی قلعه فوق تخصص نازایی ،یک هفته در میان مادران باردار و ژنیکولوژی و هرهفته بیماران نازایی راویزیت می نمایند.هربیمار نازایی کارت مخصوص به خود دارد که توسط رزیدنتهای سال بالاتکمیل وتوسط منشی بایگانی میشود.
متخصصین محترم زنان در قسمت کلینیک زنان صبح ازساعت 8:00 تا ساعت 10:00حدود 16 بیمار را ویزیت مینمایند فقط روزهای پنج شنبه از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00همه بیماران را ویزیت مینمایند(البته بیماران اورژانسی درواحد اورژانس ویزیت میشوند).

پزشکان کلینیک شامل:

الف دکترقزوینی ب- دکترجهانی پ- دکترعلاقه بندها ت- دکترهاشمیان ز- دکترایرانی پورذ- دکتر چگینی و- دکترحاتمی 
متخصصین هیات علمی 1- دکتر لالوها2- دکترموحد3- دکترحاج سید جوادی4- دکترپاک نیت
که از ساعت 10:00صبح تاساعت 12:00بیمارانی را که رزیدنتهای زنان شرح حال گرفتند را ویزیت مینمایندمتخصصین فوق بجزروزهای چهار شنبه وپنج شنبه همه روزه در روزهای مشخص شده در برنامه درمانگاه حضور دارند.

نحوه نوبت گیری:

 1. مددجویان میتوانند ازطریق دستگاه نوبت دهی به صورت حضوری ویا با شماره تلفن های 33223124-33223125 به صورت غیرحضوری جهت اخذ نوبت اقدام وسپس توسط منشی پذیرش شوند وقبض خودرا یا به صورت کشیدن کارت (دستگاه puse)ویا اینکه با مراجعه به بانک  پرداخت نمایند .            
 2. مددجویانی که خدماتی مانند تست دهانه رحم (پاپ اسمیر)ویا پایپل(کورتاژتشخیصی سرپایی)و یا نوار قلب جنین(NST)ویابیوپسی (کولپوسکوپی)و یاکارگذاری پساری ویاخارج کردن IUDویا کارگذاشتن IUDویا مشاوره تغذیه و........بایستی هزینه وسایل ان خدمت ونیز هزینه انجام ان خدمت که توسط پزشک مربوطه انجام میشود راپرداخت نمایند.
 3. هزینه ویزیت متخصص  زنان بادفترچه بیمه تامین اجتماعی وبیمه سلامت ونیروهای مسلح وخدمات درمانی وروستایی(باداشتن کدارجاع) باهزینه ملحفه 5200تومان میباشد.
 4. هزینه ویزیت فوق تخصص زنان 4800که با هزینه ملحفه یکبار مصرف 6050تومان میباشدکه یا از طریق مراجعه به بانک ویا دستگاه POUS(کارت خوان )دریافت می شود.
 5. هزینه ویزیت آزاد متخصص زنان واطفال در شیفت صبح همراه با هزینه ملحفه یکبار مصرف مبلغ 14450تومان میباشد
 6. هزینه ویزیت  ازاد فوق تخصص زنان درشیفت صبح همراه با ملحفه یکبار مصرف مبلغ 17250تومان میباشد.
 7. تزریق اناکساپارین وروگام وداروهایی که پزشکان درمانگاه کوثردستور داده باشند با گرفتن قبض تزریق که مبلغ 1850تومان میباشد انجام میشود.
 8. جهت کشیدن بخیه  داشتن خلاصه پرونده الزامی است وهمچنین ویزیت پزشک از جهت اینکه زخم تمیز و بدون تر شح وبه خوبی ترمیم شده باشد نیاز است.

ختنه :

 1. ختنه نوزادان زیر شش ماه همه روزه بعدازظهر از ساعت 13:45توسط متخصص اطفال انجام میشود.
 2. هزینه ختنه با دفترچه بیمه(تامین اجتماعی-سلامت-خدمات در مانی-روستایی(باکدارجاع)  نیروهای مسلح واتباع مبلغ 15100تومان میباشد.
 3. هزینه ازاد ختنه مبلغ 85000تومان میباشد که توسط صندوق کلینیک دریافت میشود
 4. هزینه اسپاکولوم 1000تومان( فقط در کلینیک ویژه )وهزینه پاپ اسمیر(Liquid Base)4700تومان وهزینه  پایپل مبلغ 18000تومان وهزینه IUD4000تومان میباشد.
 5. جهت انجام ختنه ساعت 13:45نوزاد جهت گرفتن پماد بی حسی به همراه مادر به اتاق ختنه مراجعه میکند ومادراموزش های لازم در خصوص مراقبت از ختنه رابه همراه وصول برگه اموزش که شماره تلفن ضروری جهت دسترسی اسان به پزشک دران ثبت شده است درمواقع ضروری(خونریزی از محل ختنه-ورم محل ختنه-ادرارنکردن تا24ساعت) رادریافت میکند.
 6. مدارک لازم جهت ختنه:1-کپی دفترچه بیمه مادر2-کپی دفترچه نوزاد3-شناسنامه  وکارت ملی پدر نوزاد4-در صورت داشتن دفترچه روستایی حتما کد ومهرارجاع داشته باشد.5-پدر نوزاد حتما جهت دادن رضایت ختنه در درمانگاه حاضر باشد.درصورت نبودن  پدر نوزاد پدربزرگ نوزاد حاضر باشدودرصورت نبودن پدر وپدربزرگ با اطلاع به اقای دکتر ملکی از مادر نوزاد رضایت ختنه گرفته شود.

قلب :

 1. درحال حاضرمتخصص قلب خانم دکترلیلا زاهدی روزهای شنبه ویکشنبه بعدازظهر از ساعت 14:00لغایت 18:00وسرکارخانم دکترمریم کشاورز هدایتی روزهای دوشنبه بعدازظهراز ساعت 14:00لغایت 18:00حضور دارند.
 2. نوبت گیری قلب ساعت 13:30توسط دستگاه نوبت دهی میباشد.
 1. _تاریخ_
  _شماره_
  _پیوست_
  هزینه اکو با دفترچه بیمه مبلغ 13200تومان وهزینه نوار قلب بزرگسال با دفترچه 1400تومان میباشد.
 2. هزینه ازاد اکومبلغ 87800تومان وهزینه آزاد نوارقلب بزرگسال 9300تومان میباشد.
 3. ویزیت  فوق تخصص اطفال روزهای یکشنبه وچهارشنبه از ساعت 17:00لغایت 19:00 میباشد.            
 4. هزینه ویزیت فوق تخصص اطفال با دفترچه مبلغ 4800تومان وهزینه ازاد ویزیت 16000تومان میباشد.
 5. نحوه نوبت گیری فوق تخصص اطفال نیز از طریق دستگاه نوبت دهی انجام میشود.

تغذیه :

 1. مشاوره تغذیه همه روزه از ساعت 12:30لغایت 13:00توسط کارشناس ارشد تغذیه درواحد درمانگاه انجام میشود.جهت اطلاع مشاور حتما مسئول درمانگاه درجریان مشاوره قرار گیرد
 2. هزینه مشاوره تغذیه 18500تومان میباشد
 3. جهت کنترل محل ختنه وکاپ ختنه نیاز است که نوزادختنه شده مجددا بعد از48ساعت ویزیت گردد.

بستری :

مدارک مورد نیاز برای بیماران بستری سزارین وزایمان طبیعی وجراحی:
الف:شناسنامه وکارت ملی بیمار      ب:دفترچه بیمه بیمار     پ:مدارک مورد نیاز پرونده(سونوگرافی+ ازمایشات+دفترچه بارداری)     ت:شناسنامه وکارت ملی همسر          د:وجودهمسربیمار نیز ضروری است
بیمارانی که نامه بستری ساعت 8:00از پزشکان درمانگاه کوثردارند بایستی ساعت 8:00صبح در درمانگاه حاضر باشندتا رزیدنت بستری کننده شرح حال ودستور بستری رادرپرونده ثبت نمایدوبیمار جهت تشگیل پرونده به قسمت پذیرش وبه اقای فرمانی ویا خانم عیوضی که مسئول بستری بیماران هستند مراجعه کنند.(نیاز به پرداخت ویزیت ندارند)
بیمارانی که نامه بستری دارندولی ساعت بستری وناشتا بودنشان ذکرنشده بایستی قبض ویزیت پرداخت کنندو منتظربمانند تارزیدنتهای زنان ساعت 9:30جهت بستری این بیماران دردرمانگاه حاضرشوند.
مددجویانی که نامه پزشک قانونی دارند باید ابتدا نامه به مدیریت ارجاع شود وبعد توسط متخصص زنان تعیین تکلیف شود.
بیمارانی که عمل جراحی دارند وسنشان بالای 40 سال میباشدبایدمشاوره قلب انجام دهند وOKعمل ازنظربیهوشی وقلب داشته باشند بهمین خاطر باید بیمار از وجود متخصص قلب در درمانگاه کوثربا اطلاع باشد تا در همین مرکز مشاوره قلب انجام شود.