پزشکان مرکز

         لیست پزشکان فوق تخصص و متخصص مرکز آموزشی درمانی کوثر 

متخصصین

زنان و زایمان 

متخصصین

 اطفال

متخصصین 

بیهوشی

متخصصین

 رادیولوژِی

متخصصین

 آزمایشگاه

متخصصین

  جراحی عمومی

متخصص داخلی

طلعت دباغی  قلعه

(فلوشیپ نازایی)

مرتضی حبیبی

 (فوق تخصص)

مرضیه بیگم خضری

اکرم حسینی فر

فاطمه سمیعی راد

ریحانه طاهری مهر

 فرشته صفدری

عزت السادات
حاجی سید جوادی

سیدهوشیار مجابی (فوق تخصص)

الهام طاهایی 

فاطمه لالوها

جواد هاتفی

افسانه سادات فهیم

فریده موحد

سیده منصوره حسینی

مریم رجبی 

حمیده پاک نیت

بهزاد محمد حسینی
(کلینیک ویژه)

خدیجه علمی زاده
(فلوشیپ انکولوژی )

شکوه السادات حاجی سید ابوترابی (فلوشیپ پره ناتالوژی )

نرجس هاشمیان 

فاطمه قزوینی

(کلینیک ویژه)

زهرا علاقه بندها
(کلینیک ویژه)

مهناز جهانی

(کلینیک ویژه)

مریم ایرانی پور

(کلینیک ویژه)

معصومه داداش علی ها

فاطمه کریمی