پزشکان مرکز

         لیست پزشکان فوق تخصص و متخصص مرکز آموزشی درمانی کوثر 

متخصصین

زنان و زایمان 

متخصصین

 اطفال

متخصصین 

بیهوشی

متخصصین

 رادیولوژِی

متخصصین

 آزمایشگاه

متخصصین

  جراحی عمومی

متخصص داخلی

شکوه السادات حاجی سید ابوترابی (فلوشیپ پره ناتالوژی )

مرتضی حبیبی

 (فوق تخصص)

مرضیه بیگم خضری

اکرم حسینی فر

فاطمه
سمیعی راد

ریحانه
طاهری مهر

 فرشته صفدری

عزت السادات
حاجی سید جوادی

سیدهوشیار مجابی (فوق تخصص)

الهام طاهایی 

بنفشه عطاپور 

فاطمه لالوها

جواد هاتفی

افسانه سادات فهیم

ابوطالب سیمیاری

فریده موحد

سیده منصوره حسینی

 

مونا بابائی

خدیجه علمی زاده
(فلوشیپ انکولوژی )

بهزاد محمد حسینی
(کلینیک ویژه)
 
معصومه داداش علی ها

فاطمه کریمی 

نرجس هاشمیان 

مهناز جهانی

(کلینیک ویژه)

مریم ایرانی پور

(کلینیک ویژه)

فاطمه قزوینی

(کلینیک ویژه)

زهرا علاقه بندها
(کلینیک ویژه)