پزشکان مرکز

                   لیست پزشکان فوق تخصص و متخصص مرکز آموزشی درمانی کوثر (اعضاء هیات علمی ، ضریب K، کلینیک ویژه )

متخصصین

زنان و زایمان

متخصصین اطفال

متخصصین 

بیهوشی

متخصصین  رادیولوژِی

متخصصین

 آزمایشگاه

متخصصین

  جراحی

دکتر طلعت دباغی  قلعه (فلوشیپ نازایی)

دکتر مرتضی حبیبی (فوق تخصص)

دکترمرضیه بیگم خضری

دکترفاطمه محمدی 

دکترفاطمه سمیعی راد

دکترریحانه طاهری مهر

دکتر عزت السادات
حاجی سید جوادی

دکتر سید هوشیار مجابی( فوق تخصص )

دکترمعصومه خانعلیها

دکترفریدون صلح جو

دکتر فاطمه لالوها

دکترمحمد رضا ملکی

دکترافسانه سادات فهیم

دکتر فریده موحد

دکترسیده منصوره حسینی

دکترالهام طاهایی

دکتر حمیده پاک نیت

دکترجواد هاتفی

دکتر خدیجه علمی زاده
(فلوشیپ انکولوژی )

دکتر بهزاد محمد حسینی
(کلینیک ویژه)

دکتر شکوه السادات حاجی سید ابوترابی (فلوشیپ پره ناتالوژی )

دکتر ونوس چگینی

(کلینیک ویژه)

دکتر فاطمه قزوینی

(کلینیک ویژه)

دکتر زهرا علاقه بندها
(کلینیک ویژه)

دکتر مهناز جهانی

(کلینیک ویژه)

دکتر مریم ایرانی پور

(کلینیک ویژه)

دکتر معصومه داداش علی ها