محتوای صفحه داخلی


فایل پیوست
مدیر خدمات پرستاریریاست

مدیریت

مدیر امور اداری

شرح وظایف سرپرستار

مسئول اموال

رایانه

تدارکات

صدور گواهی ولادت


شرح وظایف ریاست :

* امور اداری:

بند 1 - صدور احکام حقوقی

1-1- افزایش حقوق و سنوات سالیانه کارکنان

2-1- برقراری فوق‌العاده‌های ماده 39

3-1- برقراری حق عائله مندی و اولاد با توجه به مدارک ارائه شده

4-1- فوق‌العاده محرومیت از مطب برابر ضوابط مربوطه

بند 2- صدور احکام مرخصی

1-2- استحقاقی تا سقف 4 ماه

2-2-استعلاجی تا سقف 4 ماه پس از طی مراحل مربوطه

3-2- بدون حقوق تا 3 ماه

بند 3- صدور احکام مأموریت روزانه اداری تا سقف مجاز برابرآئین نامه

تذکر مهم: بدیهی است رونوشت کلیه احکام صادره می بایست به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ارسال گردد.

بند 4-  انجام مکاتبات اداری بر اساس نامه شماره 31285/28 تاریخ 15/12/85

بند 5- تایید گواهی انجام کار، اضافه کار ساعتی و مأموریت کارکنان تحت سرپرستی

 

* امور مالی

بند الف: امضاء چکها، اسناد و لیست های حقوقی، اسناد مالی و اموالی، حواله رسید انبارها در سقف اعتبارات تخصیص یافته بشرح ذیل:

بند 1- اعتبارات هزینه‌ای، درآمد اختصاصی، اعتبارات ابلاغی(هزینه ای- اختصاصی طرح تملک دارائی) طرح تملک دارائیهای سرمایه ای (ملی- استانی)

بند2– سایر فصول تا سقف مبلغ حدنصاب معاملات متوسط کشور به استثنای پرداختها ی پرسنلی

توجه: همه ساله سقف حدنصاب مذکور در بند 2 براساس شاخص عمومی و قیمتهای اعلامی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین براساس قوانین مربوط به تصویب هیأت وزیران که در ابتدای هر سال تعیین و به موسسه ابلاغ می‌گردد تعدیل خواهد شد.

توجه: اعمال اختیارات خارج و فراتر از این چارچوب (شرح وظایف و اختیارات تفویض شده) منع قانونی داشته و عواقب ناشی از آن بر عهده سرکارعالی می باشد.


شرح وظایف مدیر مرکز :

1        مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

2        اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

3        هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

4        هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

5        شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره

6        تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

7        کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

8        تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

9        تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

10       نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

11       ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

12       تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

13        ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

14        نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

15       شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

16       مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان

17       ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش 

18       هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

19       هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

20       نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

21       پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

22       پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

23       پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت امر

24      نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر

25       نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

26       صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

27       سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

28        صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

29      نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

30      شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

31       مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

32       جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق

33       مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

34        برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

       35       انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق


 شرح وظایف مدیر پرستاری:                   

1- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

2- گردآوری اطلاعات از مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری،‌ پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان

- مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

3- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

4- تعیین اهداف ( کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی‌ربط

5- تعیین خط‌مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی،‌ پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و … )

7- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

8- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

9- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

11- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه‌های پرستاری

12- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

13- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت‌بندی آن‌ها جهت اجرای برنامه‌های پرستاری

14- مشارکت در طرح های پژوهشی

15- برنامه‌ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

16- انجام برنامه‌ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای کارکنان پرستاری

17- ارائه راهکارهای اساسی در برنامه‌ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط

18- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های پرستاری براساس استانداردهای علمی

19- تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده‌های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

20- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت‌های مختلف کاری

21- پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

22- پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط

23- تصمیم‌گیری در مورد مرخصی‌ها، ماموریت‌ها و … کارکنان گروه پرستاری

24- رهبری و هدایت واحدهای ذی‌ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

25- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و …

26- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری

27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

28- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره‌مندی از فن‌آوری ها علمی حل مساله

29- تامین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط‌مشی‌ها


شرح وظایف مدیر اموراداری:

1-  اعمال و اجرای قوانین ، آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح .

2-  تهیه و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری و ابلاغ آنها به ادارات مربوط .

 3- هماهنگی  در اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی - دبیرخانه و اداره حفاظت فیزیکی .

4- رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر ادارات.

 5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .

 6- شرکت درجلسات متشکله حوزه معاونت اداری و مالی مدیران – کمیته استخدام – شورای اداری و مالی و غیره.

 7- تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید.

 8- انجام اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان و تهیه و تنظیم طرح های مربوطه .

 9- برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آنها .

10- نظارت بر اجرای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه کاری و کسرکار و غیره.

11- نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان قسمت مدیریت امور اداری .

12- انجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق .


شرح وظایف سرپرستار:

-          بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

-          تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف سازمان

-          برنامه‌ریزی جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

-          تنظیم برنامه کاری و تقسیم کار، کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

-          برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار  در هر شیفت بر بالین بیمار

-          برنامه ریزی جهت اگاه‌سازی پرسنل جدیدالورود

-          برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل تحت سرپرستی

-          برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان و خانواده آنان

-          پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات و ...

-          برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری و کنترل روزانه آنها

-          تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه

-          توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

-          برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

-          انجام  مراقبت‌های پرستاری در مواقع اورژانس

-          ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

-          شرکت در جلسه مدیران و ارائه نیازهای کارکنان و مددجویان

-          همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

-          ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط

-          مشارکت و همکاری درآموزش ضمن خدمت، بازآموزی و دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان

-          مشارکت و همکاری در پژوهش و تحقیقات کاربردی پرستاری

-          برپایی کنفرانس‌های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت پرستاران

-          کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

-          تکمیل فرم ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی

-          نظارت و ارزشیابی مستمر  بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی

-          ارزشیابی اثربخش آموزش‌های داده‌شده به کارکنان، مددجویان، دانشجویان و خانواده‌ها

-          کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

-          نظارت بر حسن اجرای تعرفه‌های پرستاری

-          نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت و نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری


شرح وظایف مسئول اموال:

1.       صدور قبض انبار برای کلیه اموال خریداری شده و ارائه آن به اداره اموال طبق مقررات

2.       اختصاص شماره و نصب برچسب اموالی به اموال دولتی تحویل گرفته شده

3.       ثبت کامل مشخصات اموال در دفاتر طبق مقررات

4.       تهیه و تنظیم صورت حساب اسقاط و مازاد و ارسال آن به ذیحسابی

5.       تهیه و تنظیم صورت حساب‌های اموال خریداری شده در شش ماهه اول و دوم هر سال و تحویل آن به اداره اموال جهت بررسی و ارسال به اداره کل اموال دولتی

6.       صدور پروانه خروجی برای اموال با ذکر مشخصات کامل با توجه به مجوز صادره و ثبت آن در دفتر مربوطه

7.       تحویل اموال به متقاضی و دریافت رسید مربوطه

8.       الصاق یک نسخه از اموال تحویل داده شده در هر اتاق

9.       تهیه و تظیم صورت اموال سرقتی، مفقودی و ارسال آن به رئیس واحد مربوطه و ذیحسابی جهت اقدام لازم

10.   مطابقت اجناس موجود با لیست اموال در اتاق ها

11.   انجام سایر وظایف محوله مربوطه به شغل که از طرف رئیس سازمان مربوطه محول می‌شود


مسئول رایانه:

Ø       نصب وراه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان

Ø       مشارکت درراه اندازی شبکه های کامپیوتری باهماهنگی مرکزIT دانشگاه

Ø       بازدید دوره ای ازرایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری

Ø       انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت باهماهنگی مرکز IT دانشگاه

Ø       آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری

Ø       پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها با هماهنگی مرکزITدانشگاه

Ø       ثبت لیست سخت افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند و ارائهآ ن به مرکزفن آوری اطلاعات

Ø       همکاری درنصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود

Ø       تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه

Ø       همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیتها و سیستمها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

Ø       عیب یابی شبکه  LANواحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

Ø       نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن

Ø       نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

Ø       تست و تأیید طرحهای شبکهLAN  واحد مربوطه

Ø       پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت

Ø       بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود درشبکه بیسیم واحد مربوطه

Ø       نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط

Ø       کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش مکتوب زیر نظرمرکز IT دانشگاه

Ø       ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید

Ø       کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه

Ø       دریافت شماره سریال برای کامپیوترهای جدید خریداری شده برای واحدها و ثبت فایل مشخصات سخت افزاری آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن در صورت جابجائی، به مرکزآمار و فن آوری

Ø       رفع اشکالات کاربران اتوماسیون اداری

Ø       نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مور دنیاز

Ø       آموزش کاربران جدید اتوماسیون اداری

Ø       مدیریت و پشتیبانی از سیستم HISکه شامل موارد ذیل می گردد:

Ø       آموزش استفاده از سیستم به کاربران واحدها

Ø       رفع اشکالات کاربران در ثبت اطلاعات

Ø       انجام تعاریف سیستم شامل تعریف کاربران، تعریف بیمه ها به همراه جزئیات بیمه ای، تعریف اقدامات و ...

بررسی فرایندهای سیستم و ارائه راهکار مناسب


شرح وظایف تدارکات:
-
نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.

- پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی.

- همکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه‌ها.

- بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها.

- امضای پیش‌نویسها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی.

- بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگی‌ها.

- شرکت در کمیسیون‌های مختلف مربوط به کارپردازی.

- تشریک مساعی با مقام مافوق در انجام وظایف محوله.

- تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.

- انجام سایر امور محوله.


صدور گواهی ولادت:

·         1 – احراز هویت بیمار از راه تطبیق بیمار با مدارک هویتی معتبر

·         2 – احراز زوجیت بیمار و شوهر وی از طریق ارائه مدارک معتبر

·         3 – صدور گواهی تولد برای تمام نوزادان زنده متولد شده

·         4 – شمارش و فرستادن چک لیست گواهی تولدهای  صادر شده به اداره ثبت احوال

·         5 – دریافت گواهی تولدهای خام از نماینده ثبت احوال مقیم در مرکز

·         6 – سایر امور محوله از طرف مسئول مربوطه