محتوای صفحه داخلی

 

 

نام و نام خانوادگی : محبوبه گرشاسبی 
سمت : مدیرپرستاری مرکز
 مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : پرستاری
لینک رزومه و سوابق فردی به سامانه پژوهش دانشگاهresearch.qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم :33247170 028     داخلی 297و224 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
زمان ملاقات : شنبه هرهفته
 
 

      شرح وظایف:                   

1- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

2- گردآوری اطلاعات از مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری،‌ پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان

- مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

3- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

4- تعیین اهداف ( کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی‌ربط

5- تعیین خط‌مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی،‌ پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و … )

7- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

8- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

9- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

11- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه‌های پرستاری

12- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

13- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت‌بندی آن‌ها جهت اجرای برنامه‌های پرستاری

14- مشارکت در طرح های پژوهشی

15- برنامه‌ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

16- انجام برنامه‌ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای کارکنان پرستاری

17- ارائه راهکارهای اساسی در برنامه‌ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط

18- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های پرستاری براساس استانداردهای علمی

19- تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده‌های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

20- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت‌های مختلف کاری

21- پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

22- پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط

23- تصمیم‌گیری در مورد مرخصی‌ها، ماموریت‌ها و … کارکنان گروه پرستاری

24- رهبری و هدایت واحدهای ذی‌ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

25- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و …

26- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری

27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

28- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره‌مندی از فن‌آوری ها علمی حل مساله

29- تامین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط‌مشی‌ها


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir

فايلها
25sal.docx 243.223 KB
25sal.pdf 2.26 MB