محتوای صفحه داخلی

  

نام و نام خانوادگی : محترم توفیقی  
سمت : مدیرپرستاری مرکز
 مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : پرستاری
لینک رزومه و سوابق فردی به سامانه پژوهش دانشگاهresearch.qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم :33247170 028     داخلی 297و224 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
زمان ملاقات : شنبه هرهفته
 
     


 شرح وظایف:                   

 برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

 گردآوری اطلاعات از مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری،‌ پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان

- مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

 شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

 تعیین اهداف ( کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی‌ربط

تعیین خط‌مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

 برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی،‌ پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و … )

 ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

 ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

 ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه‌های پرستاری

 مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

 تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت‌بندی آن‌ها جهت اجرای برنامه‌های پرستاری

 مشارکت در طرح های پژوهشی

 برنامه‌ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

 انجام برنامه‌ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای کارکنان پرستاری

ارائه راهکارهای اساسی در برنامه‌ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط

 تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های پرستاری براساس استانداردهای علمی

 تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده‌های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

 بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت‌های مختلف کاری

پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

 پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط

 تصمیم‌گیری در مورد مرخصی‌ها، ماموریت‌ها و … کارکنان گروه پرستاری

 رهبری و هدایت واحدهای ذی‌ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

 ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و …

 اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری

 اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

 تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره‌مندی از فن‌آوری ها علمی حل مساله

 تامین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط‌مشی‌ها


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir