نقشه سايت بیمارستان کوثر
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
واحد انبار
واحد اموال
مسئولین فنی
متصدی حضور وغیاب
دبیرخانه
مدیر اموراداری
مدیر مالی
Collapse زیرپورتال بیمارستان کوثرزیرپورتال بیمارستان کوثر
Collapse واحد بهبود کیفیتواحد بهبود کیفیت
دستورالعمل ها
روشهای اجرایی
خط مشی
دستورالعمل ها
Expand اعتبار بخشیاعتبار بخشی
استراتژی مرکز
رابطین بهبود کیفیت
Collapse معرفی بیمارستانمعرفی بیمارستان
قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای بیمارستان
فهرست مدیران سازمان
زمان بندی ارائه خدمات
میز خدمت
ارتباط با بیمارستان
Collapse ریاست ومدیریت بیمارستانریاست ومدیریت بیمارستان
ریاست بیمارستان
مدیریت بیمارستان
بیمه های طرف قرارداد
Collapse بخشهای بستری بیمارستانبخشهای بستری بیمارستان
بخش بعد از زایمان
بخش پره ناتال
بخش زایمان
بخش جراحی
بخش نوزادان
بخش ICU
بخش N-ICU
اطاق عمل
Collapse واحدهای اداری بیمارستانواحدهای اداری بیمارستان
امور اداری
امور مالی
کارگزینی
Collapse پیوندهای مفیدپیوندهای مفید
دانشگاه های علوم پزشکی
دانشگاه های وزارت علوم
سازمانها و نهادهای دولتی
پیوندهای استانی
پرسش های متداول
برنامه درمانگاه ها
پزشکان مرکز
آدرس ونقشه
پروژه های تعمیراتی مرکز
خدمات مرکز
چارت سازمانی
قوانین ومقررات
Collapse آموزشآموزش
پمفلت آموزشی
مشکلات بارداری و نحوه مقابله با آن
مراقبت های بهداشتی بعد از زایمان
ویروس کورونا
اموزش طب اورژانس
مطالب آموزشی
واحد توسعه آموزش بالینی
Collapse راهنمای مراجعینراهنمای مراجعین
درمانگاه
رادیولوژی
آزمایشگاه
آلبوم تصاویر
لیست کمیته های مرکز
آئین نامه کمیته ها
زمان بندی برگذاری
Collapse آزمایشگاهآزمایشگاه
آزمایشگاه کلینیکال
خدمات قابل ارائه
دستورالعمل ها
درمانگاه
تصویربرداری
داروخانه
دفترپرستاری
مدیر پرستاری