محتوای صفحه داخلی

این دفتر در طبقه همکف ساختمان مدیریت واقع شده است . مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاری با کیفیت از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست‌های کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاری به صورت کار گروهی انجام می‌شود.

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری، سوپروایزران (بالینی، آموزشی، و کنترل عفونت) ، سرپرستاران و منشی می‌باشند. همچنین دفتر پرستاری از سرپرستاران واستاف  بخشها در برخی شیفتها به عنوان سوپروایزر استفاده می‌نماید. 

فرایندهای اساسی مدیریت پرستاری عبارتند از:

  1. مدیریت ارزیابی (کنترل و نظارت)
  2. مدیریت آموزشی
  3. مدیریت ارزشیابی
  4. مدیریت نیروی انسانی
  5. مدیریت برنامه ریزی

  دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران، بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری باکیفیت، واحدهای مختلف درمانی (بخشها و درمانگاهها) را نظارت و نتایج را کتباً به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می‌نماید.

 نیازهای آموزشی کارکنان پرستای بر اساس این ارزیابی‌ها و همچنین از طریق فرمهای PDP تعیین و دوره‌های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی و برون سازمانی جهت توانمندسازی کارکنان برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.

کلیه پرسنل جدیدالورود پرستاری در بدو ورود از طریق کلاسها و کارگاههای آموزشی به صورت عمومی و تخصصی با مسئولیت و مقررات عمومی بیمارستان و پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون اموزش القایی و آشناسازی در بخش خود قرار می‌گیرند.

آزمون توانمندی پرسنل جدیدالورود توسط سوپروایزر آموزشی یک ماه پس ازورود به بخشها انجام می شود

 سوپروایزر های دفتر پرستاری

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره ساختمان

داخلی

زهرا قاسمی 

سوپروایزر بالینی/جانشین مدیر پرستاری

طبقه دوم

296

زهرا عاقله

سوپروایزر بالینی درگردش

طبقه دوم

224

فرحناز محمد خانیها

سوپروایزر اموزشی

طبقه دوم

223

فریبا احمدی

سوپروایزر کنترل عفونت

طبقه دوم

252

سیده معصومه میرموسوی

سوپروایزر بالینی درگردش

طبقه دوم

224

الهام رشوند ملی  سوپروایزر بالینی در گردش  طبقه دوم 224