مدیریت بیمارستان
نام و نام خانوادگی : سعید عمویی 
سمت : مدیرمرکز
 مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق
رشته تحصیلی : حقوق قضایی
لینک رزومه و سوابق فردی به سامانه پژوهش دانشگاهresearch.qums.ac.ir
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه @qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم :02833236378           داخلی 205و226 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
زمان ملاقات : سه شنبه هرهفته