مدیریت بیمارستان
نام و نام خانوادگی : امیررضا اکبری نیا 
سمت : مدیرمرکز
 مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
رشته تحصیلی : پرستاری 

پست الکترونیک : a.akbarinia@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم :02833236378      داخلی 205و226 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
زمان ملاقات : سه شنبه هرهفته