مدیریت بیمارستان
نام و نام خانوادگی :روح اله کلهر  
سمت : مدیرمرکز
 مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت
رشته تحصیلی : مدیریت بیمارستانی

پست الکترونیک : R.KALHOR@YAHOO.COM
شماره تماس داخلی و مستقیم :02833236378      داخلی 205و226 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
زمان ملاقات : سه شنبه هرهفته