ریاست بیمارستان
نام و نام خانوادگی : محمد رضا ملکی 
سمت : رئیس مرکز
 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : اطفال
لینک رزومه و سوابق فردی به سامانه پژوهش دانشگاهresearch.qums.ac.ir
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه @qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم : 02833236378-داخلی 205و226 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر
زمان ملاقات : همه روزه