ریاست بیمارستان
نام و نام خانوادگی : دکتر ابوطالب سیمیاری 
سمت : رئیس مرکز
 مدرک تحصیلی : متخصص بیماریهای داخلی ،دارای بورد تخصصی
رشته تحصیلی : داخلی
a.simiary@yahoo.com : پست الکترونیک 
شماره تماس داخلی و مستقیم : 02833236378-داخلی 205و226 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر

زمان ملاقات : با هماهنگی دفتر