ریاست بیمارستان
نام و نام خانوادگی : ابوطالب سیمیاری 
سمت : رئیس مرکز
 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : داخلی
ma.rajabi@qums.ac.ir : پست الکترونیک 
شماره تماس داخلی و مستقیم : 02833236378-داخلی 205و226 
آدرس : خیابان طالقانی کوچه کوثر بیمارستان کوثر

زمان ملاقات : سه شنبه ها