شرح وظایف متصدی حضوروغیاب

1-  صدور کارت تایمکس جهت حضور و غیاب کارکنان با هماهنگی مسئول مربوطه

2-  نظارت بر نحوه ثبت حضور و غیاب کارکنان و جلوگیری از تخلفات مربوطه

3-  کنترل (پرینت) گزارش ساعت کارکرد کارکنان و اعلام به امور اداری بیمارستان

4-  گزارش موارد غیبت ، مرخصی ساعتی و پاس اداری به مسئول امور اداری

5-  کسب آموزش جهت افزایش مهارتهای فردی و شغلی

6-  ارائه گزارش به مقام مافوق

7-  برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاه جهت کسب اطلاعات و به روز نمایی برنامه های مرتبط با حضور و غیاب کارکنان با هماهنگی مسئولین ذیربط

8-  هماهنگی با مسئولین واحدها جهت محاسبه کارکرد پرسنل تحت نظر و بررسی برنامه کاری کارکنان

9-  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir