شرح وظایف مسئول فنی

·         حضورمستمر و فعال درمرکز در ساعتها ونوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی وقبول مسئولیتهای مربوطه.

·         تبصره-  با توجه به ضرورت حضور و کنترل و نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاری مربوطه، مسئولان فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگری (مطب، بیمارستان و ... ) اشتغال داشته باشند و پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمی گردد.

·         نظارت بر کلیه امور فنی خدمات انجام شده در مرکز و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات و دستورالعمل های وزارت

·         سرپرستی کلیه بخشها/قسمت های مرکز

·         نظارت بر انتخاب ، به کاری گیری و فعالیت نیروهای انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس مواد این آئین نامه و ضوابط مورد قبول وزارت برای قسمت های مختلف مرکز و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود

·         نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط کلیه کارکنان مرکز وابلاغ تذکرات لازم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات مرکز.

·         نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب

·         تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی  در ساعت های تعیین شده.

·         ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف مرکزو تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعمل های وزارت

·         جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

·         رسیدگی به شکایات بیماران/مراجعه کنندگان در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط

·         نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در مرکز.

·         کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی مرکز.

·         ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی مرکز.

·         نظارت برتهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده به مرکز یا تحت قرارداد با مرکز و بررسی شرح حال و دستورهای پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی.

·         نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت مرکز و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین – مقررات و دستورالعمل ها

·         ابلاغ تذکرات فنی لازم به موسس وکارکنان مرکز و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی موسس ، اعلام مراتب به معاونت سلامت/درمان دانشگاه  ودرصورت لزوم وزارت.

·         رعایت و اعمال کلیه قوانین ، مقررات ، دستورالعملهای وزارت و موازین علمی ، فنی ، اسلامی و اخلاقی در مرکز.

·         نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه

·         نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و مرتبط وزارت .

·         نظارت بر گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماری های واگیر قابل گزارش، به معاونت بهداشت/مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

 
شرح وظایف مسئول فنی مراکز سرپائی پزشکی

·         حضورمستمر و فعال درمرکز در ساعتها ونوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی وقبول مسئولیتهای مربوطه.

·         تبصره-  با توجه به ضرورت حضور و کنترل و نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاری مربوطه، مسئولان فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگری (مطب، بیمارستان و ... ) اشتغال داشته باشند و پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمی گردد.

·         نظارت بر کلیه امور فنی خدمات انجام شده در مرکز و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات و دستورالعمل های وزارت

·         سرپرستی کلیه بخشها/قسمت های مرکز

·         نظارت بر انتخاب ، به کاری گیری و فعالیت نیروهای انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس مواد این آئین نامه و ضوابط مورد قبول وزارت برای قسمت های مختلف مرکز و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود

·         نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط کلیه کارکنان مرکز وابلاغ تذکرات لازم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات مرکز.

·         نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب

·         کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اوژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

·         تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی  در ساعت های تعیین شده.

·         ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف مرکزو تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعمل های وزارت

·         جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

·         رسیدگی به شکایات بیماران/مراجعه کنندگان در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط

·         نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در مرکز.

·         کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی مرکز.

·         ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی مرکز.

·         نظارت برتهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده به مرکز یا تحت قرارداد با مرکز و بررسی شرح حال و دستورهای پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی.

·         نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت مرکز و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین – مقررات و دستورالعمل ها

·         ابلاغ تذکرات فنی لازم به موسس وکارکنان مرکز و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی موسس ، اعلام مراتب به معاونت سلامت/درمان دانشگاه  ودرصورت لزوم وزارت.

·         رعایت و اعمال کلیه قوانین ، مقررات ، دستورالعملهای وزارت و موازین علمی ، فنی ، اسلامی و اخلاقی در مرکز.

·         نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه

·         نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و مرتبط وزارت .

·         نظارت بر گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماری های واگیر قابل گزارش، به معاونت بهداشت/مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان

·         حضورمستمر و فعال درمرکز در ساعتها ونوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی وقبول مسئولیتهای مربوطه.

تبصره-  با توجه به ضرورت حضور و کنترل و نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاری مربوطه، مسئولان فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگری (مطب، بیمارستان و ... ) اشتغال داشته باشند و پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمی گردد.

·         نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات و دستورالعمل های وزارت

·         سرپرستی کلیه بخشهای بستری، درمانگاه و فوریت های پزشکی (اورژانس)

·         ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف بیمارستانی و تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعمل های وزارت

·         نظارت بر انتخاب ، به کاری گیری و فعالیت نیروهای انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت برای قسمت های مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود

·         کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل با رعایت  مقررات مصرح در این آیین نامه

·         کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اوژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

تبصره بخش فوریت های پزشکی بیمارستانها بر اساس تخصص هایی که مجوزآن را دریافت کرده بایستی امکانات، نیروهای تخصص و کادر پیراپزشکی مورد نیاز را برای درمان بیماران اورژانسی به صورت 24 ساعته در اختیا داشته باشد و هیچ بیمار اورژانسی به مرکز دیگر نبایستی انتقال داده شود مگر در شرایطی که در حیطه تخصصی بیمارستان نبوده که در این صورت پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مستقیما و یا از طریق ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذیرش می گردد.

·         نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب

·         نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان.

·         کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان

·         ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی بیمارستان

·         جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

·         رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط

·         نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین – مقررات و دستورالعمل ها

·         رعایت و اعمال کلیه قوانین ، مقررات ، دستورالعملهای وزارت و موازین علمی ، فنی ، اسلامی و اخلاقی در مرکز.

·         نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه

·         نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و مرتبط وزارت .

·         نظارت بر گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماری های واگیر قابل گزارش، به معاونت بهداشت/مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

·         مسئولین فنی موظفند علاوه بر انجام وظایف مربوطه در مدت مسئولیت فنی، نواقص و ایرادهای فنی را علاوه بر موسس به مسئول فنی رابط (مسئول فنی صبح ) اعلام دارند.

      تبصره - مسئول مکاتبات اداری با مراجع ذیصلاح ، مسئول فنی شیفت صبح به عنوان مسئول فنی رابط خواهد بود.

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
آدرس سایت بیمارستان کوثر قزوین
www.hoskosar.qums.ac.ir